Човешките ресурси в Мото-Пфое

В "Мото-Пфое" най-важният капитал са хората.

Още от основаването си компанията държи на следните принципи:

  • Наемаме високо мотивирани и ентусиазирани млади хора, можещи и знаещи специалисти, доказани професионалисти в различни области, които желаят да станат част от нашия екип;
  • Инвестираме в служителите си, като им предоставяме подходящи възможности за развитие;
  • Осигуряваме адекватни програми за обучение, които изграждат необходимите професионални и ръководни умения;
  • Оценяваме работата на служителите си и стимулираме индивидуалния принос;
  • Грижата ни за персонала осъществяваме чрез провеждане на структурирана социална политика.

 

НИЕ ТЪРСИМ...

"Мото-Пфое" има утвърдена система за набиране и подбор на персонал, която гарантира обективна експертна оценка на кандидатите ни за работа.

Използваме различни начини за набиране на персонал – печатни медии, интернет, секция в корпоративната страница – в зависимост от вида на вакантната длъжност. Лидерската ни позиция на пазара предопределя забележителен интерес към работа в компанията.

Всички постъпили лични данни и документи за работа се разглеждат при спазване на стриктна конфиденциалност. Те се обработват много професионално, като се преценяват предимствата на всеки един кандидат от гледна точка на образователен ценз, допълнителна квалификация, езикови и компютърни знания и умения, професионален опит. Отворени сме и към наемането на млади хора без трудов опит, които имат желание да започнат своя професионален път при нас. Личните качества са също изключително важна част от профила на всеки кандидат. Очакваме мотивация и амбиция, желание за придобиване на нови знания и практически опит, гъвкавост и творческо мислене, ангажирано и отговорно отношение, ориентация към постигане на целите и високи резултати.

Съгласно възприетите стандарти за работа само одобрените по документи кандидати се канят на интервю. Процесът на подбор включва поне два етапа на интервюиране, преди да се вземе окончателно решение и да се направи предложение за работа на кандидата.

 

НИЕ ИНВЕСТИРАМЕ В ХОРАТА...

В "Мото-Пфое" има изградена системата за обучение на персонала в три области:

  • Корпоративно обучение. То обхваща всички обучения, които са характерни само за Компанията и имат връзка с традициите и фирмената култура на "Мото-Пфое";
  • Специализирани професионални обучения. Те се отнасят до придобиване на нови или усъвършенстване на настоящи знания и умения на персонала, които повишават ефективността на служителите при изпълнение на служебните им задължения на конкретни длъжности;
  • Обучения за придобиване на управленски умения. Те касаят получаването на знания и умения за управление на дейности, ресурси и хора.

Отлично изградената структура на обученията, активното търсене и привличане на най-добрите външни доставчици на обучения, както и наличието на вътрешна система от активни обучаващи, гарантират успешното повишаване на квалификацията и уменията на персонала.