• Ford
  • Volvo
  • Jaguar
  • Land Rover
x
Moto-Pfohe Open menu

Общи условия за сервиз

Общи условия за сервиз
 
 
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на „МОТО-ПФОЕ”ЕООД

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛ

 

Настоящите Общи условия са изготвени от „МОТО-ПФОЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Люлин, бул. „Сливница“ № 444, търговско дружество, пререгистрирано в Търговския регистър по ЕИК 000646811, рег. по ЗДДС BG 000646811

 

 

I.    Общи положения
 
1.  С настоящите Общи условия за извършване на ремонт на автомобил (наричани по-нататък за краткост «Общи условия») се уреждат взаимоотношенията между „МОТО-ПФОЕ” ЕООД (наричано по-долу за краткост МОТО-ПФОЕ) и съответния КЛИЕНТ, възлагащ ремонт на автомобил в сервиз на МОТО-ПФОЕ.
2.  По смисъла на настоящите Общи условия КЛИЕНТ е всяко физическо и/или юридическо лице (или търговец по смисъла на ТЗ), възложило на МОТО-ПФОЕ ремонт на автомобил съгласно надлежно подписана Поръчка за ремонт на автомобил.
3.  По смисъла на настоящите Общи условия „ремонт” е всяка сервизно-ремонтна дейност, при която се влага труд и се извършва диагностика и/или подмяна на резервни части, детайли, агрегати, възли, материали и/или консумативи по автомобила.
4.  По смисъла на настоящите Общи условия „автомобил” е моторно-превозно средство, собственост на КЛИЕНТА или предоставен му за ползване на друго договорно или правно основание.

            5. МОТО-ПФОЕ осигурява публичност, достъпност и актуалност на действащите Общи условия за извършване на ремонт на автомобил на своята Интернет страница, находяща се на адрес htpp://www.motopfohe.bg, както и копие от Общите условия във всеки свой собствен търговско-сервизен комплекс.

 

ІІ. Приемане на автомобила. Възлагане на ремонта

 

6.  Автомобилът се предава на МОТО-ПФОЕ за извършване на възложения от КЛИЕНТА ремонт по съответната Поръчка чрез подписан от представители на двете страни Контролен лист за директно приемане, като в него задължително се посочват: автомобила и състоянието му към момента на предаването.
7.  (доп. в сила от 25.05.2018 г.)

            7.1. Подписването на Поръчка за ремонт от КЛИЕНТА означава, че КЛИЕНТЪТ е запознат и се съгласява напълно с настоящите Общи условия. С цел избягване на противоречия – КЛИЕНТЪТ полага задължително подписа си и под изричен текст в самата Поръчка, с който удостоверява, че е запознат, приема и се съгласява с настоящите Общи условия.

            7.2. С подписването на Поръчка за ремонт КЛИЕНТЪТ предоставя идентификационни данни за себе си или съответно за своя представител и данни за контракт (напр. имена, ЕГН, адрес, телефон, електронна поща), данни за автомобила, които данни могат да представляват „лични данни“ съгласно член 4, точка 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) („Регламента“). КЛИЕНТЪТ е информиран, че МОТО-ПФОЕ (в качеството му на администратор на лични данни) ще съхранява, обработва и използва тези лични данни във връзка и с цел изпълнението на Поръчката и ще ги предоставя и/или разкрива, когато това се изисква по закон, или при необходимост, на трети лица – напр. държавни и общински органи, институции и ведомства, при спазване разпоредбите на действащото българско законодателство и Регламента. КЛИЕНТЪТ е запознат с Политиката за поверителност на данните на дружествата от групата на „МОТО-ПФОЕ“, публикувана на уебсайта www.motopfohe.bg и е уведомен за правото си да поиска разпечатано копие от нея от МОТО-ПФОЕ. 

8.  Във връзка с възлагането и изпълнението на ремонта КЛИЕНТЪТ и МОТО-ПФОЕ се съгласяват да определят свои оправомощени представители, чиито данни за контакт се изписват надлежно в Поръчката, като за МОТО-ПФОЕ това са лицата, заемащи по трудово правоотношение длъжността „Приемчик” в съответния сервиз на МОТО-ПФОЕ, а за КЛИЕНТА: лично от негова страна, от представляващия юридическото лице по закон, или от оправомощен представител на КЛИЕНТА с право да възлага на МОТО-ПФОЕ извършването на ремонтни дейности, или от други лица, имащи правото да управляват автомобила на КЛИЕНТА, предоставен за ремонт.
9.  В допълнение към условията по т.8 всяко лице, което управлява автомобил, който се предоставя за ремонт и/или е приносител на документите по т.13 от настоящите Общи условия, се счита за лице, оправомощено да възлага извършването на ремонтни дейности, като МОТО ПФОЕ не носи отговорност в случай, че то не е надлежно упълномощено за това от съответния КЛИЕНТ.
10.  Всяка Поръчка, която се подписва най-малко в 3 (три) еднообразни екземпляра между МОТО-ПФОЕ и КЛИЕНТ за ремонт на автомобил, представлява договор между страните, който ги обвързва с всички права и задължения по настоящите Общи условия и приложимото българско законодателство. След подписването на Поръчката – един екземпляр от същата се връчва на КЛИЕНТА.

11. На лицевата страна на всяка Поръчка се посочват задължително: датата на възлагане на ремонта, данни за КЛИЕНТА (вкл. за контакт), индивидуализиране на автомобила, конкретните оплаквания, резултатите от диагностиката, ремонтните дейности, прогнозния срок за тяхното извършване и мястото на приемане и предаване на автомобила след извършване на ремонта.

12. КЛИЕНТЪТ е длъжен да предаде автомобила само с аксесоарите и/или уредите, фиксирани към автомобила. Всички останали предмети, вещи и/или ценности, намиращи се в автомобила, следва да бъдат прибрани от КЛИЕНТА преди предаването на автомобила в сервиза, в противен случай МОТО-ПФОЕ не носи отговорност при евентуални претенции, предявени от КЛИЕНТА във връзка с това.

13. КЛИЕНТЪТ се задължава да предаде на МОТО-ПФОЕ контактен ключ на автомобила, необходимата техническа документация, съпътстваща автомобила, свидетелство за регистрация на автомобила-част II, застраховка „Гражданска отговорност” и талон за извършен контролен технически преглед във връзка с възложения ремонт, които се отбелязват в Поръчката.

 

ІІІ. Извършване на ремонта. Допълнително възложени работи. Необходимост от допълнителни работи

 

14. Необходимите резервни части, детайли, агрегати, възли, консумативи и материали за изпълнение на възложените ремонтни дейности се доставят от МОТО-ПФОЕ за сметка на КЛИЕНТА.

15. (изм. в сила от 25.05.2018 г.) При необходимост, по негова преценка и без съгласието на КЛИЕНТА МОТО-ПФОЕ има право да използва подизпълнители при извършването на възложените ремонтни дейности.  Във всеки случай, когато подизпълнител обработва лични данни на КЛИЕНТА от името на МОТО-ПФОЕ, МОТО-ПФОЕ ще осигури, че подизпълнителят ще спазва стриктно разпоредбите на действащото българско законодателство относно защита на личните данни и Регламента, инструкциите на МОТО-ПФОЕ и поетите договорни ангажименти в тази връзка.

16. МОТО-ПФОЕ извършва възложения му ремонт в необходимия за това технологичен срок съгласно техническите норми на производителя на автомобила за съответния вид ремонт, при условие че при възлагането на ремонта разполага с всички необходими резервни части.

17. В случай че към датата на възлагане на ремонта складовете на МОТО-ПФОЕ не разполагат с определени резервни части, необходими за извършване на ремонта - прогнозният срок за извършването му се удължава с времето, необходимо за доставка (в т.ч. и за митническо освобождаване) на съответните части.

18. МОТО-ПФОЕ има право през време на ремонта и преди приключването му да ползва автомобила при пътни изпитания (тестови пътувания) във връзка с възложения ремонт.

19. За периода на извършване на ремонта МОТО-ПФОЕ няма задължение да предоставя на КЛИЕНТА заместващ автомобил за временно ползване. КЛИЕНТЪТ няма право да отправя каквито и да било претенции пред МОТО-ПФОЕ за възстановяване на разходи по наемане на заместващ автомобил по време на срока на ремонта и във връзка със същия.

20. Ако в процеса на извършване на възложения ремонт МОТО-ПФОЕ констатира нужда от извършване на допълнителни ремонтни дейности и/или подмяна на повредени части, които не са били отразени в съответната подписана Поръчка – МОТО-ПФОЕ следва да уведоми КЛИЕНТА за това и за вида и стойността на допълнителните необходими сервизни дейности. В този случай КЛИЕНТЪТ може да откаже извършването на допълнителните ремонтни дейности на своя отговорност, което удостоверява лично с подписа си в Поръчката, но не по-късно от 3 (три) дни от уведомлението. В случай че КЛИЕНТЪТ потвърди съгласието си за извършване на допълнителните ремонтни работи, като потвърждението му се счита за валидно и когато е направено в устна форма (чрез телефон) и е отразено в Поръчката – допълнителните работи, отразени в Поръчката, се заплащат от КЛИЕНТА по ценовата листа на МОТО-ПФОЕ, валидна към момента на извършване на съответните работи.

21. Условията по т.20 се прилагат и в случаите, когато в процеса на извършване на възложения ремонт МОТО-ПФОЕ констатира и прецени необходимостта от извършване на допълнителни ремонтни дейности, без които автомобила няма да е технически изправен и годен за пускане в експлоатация. В този случай МОТО-ПФОЕ изисква изричното писмено съгласие на КЛИЕНТА, като го уведомява предварително за вида и стойността на тези допълнителни ремонтни дейности и/или подмяната на повредените части. В случай че КЛИЕНТЪТ откаже да даде съгласието си за извършването на необходимите и полезни работи с оглед безопасността и нормалната експлоатация на автомобила, което противоречи на закона – МОТО-ПФОЕ ще продължи извършването на тази работа при хипотезата на водене на чужда работа без поръчка (без пълномощие) с произтичащите от това правни последици. 

22. КЛИЕНТЪТ се задължава при отправена покана от страна на МОТО-ПФОЕ да се яви във възможно най-кратък срок, но не по-дълъг от 2 (два) дни в сервизната му база за съгласуване на допълнително възникналите въпроси по ремонта на автомобила.

 

          ІV. Цена. Начин на плащане

 

     23. МОТО-ПФОЕ извършва възложения ремонт ( в т.ч. и допълнително възложените работи съгласно т.20 и т.21) срещу заплащане от КЛИЕНТА, по цени за вложения труд, определени съгласно действащите към момента на ремонта почасови тарифи на МОТО-ПФОЕ, и за вложени резервни части (агрегати, възли, детайли) и материали (консумативи), определени съгласно цени на дребно на резервните части съгласно ценоразписа на МОТО-ПФОЕ - валиден към момента на приключване на ремонтните дейности, респ. към датата на издаване на фактурата.

     24. КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати на МОТО-ПФОЕ стойността на ремонта, включваща посочените в т.23 компоненти, срещу издадена от МОТО-ПФОЕ фактура и в срока по т.25. Плащането на цялата фактурирана стойност на ремонта, както и на всички суми дължими от КЛИЕНТА към МОТО ПФОЕ от друг сключен между тях договор (споразумение), е задължително условие за получаване на автомобила.

25. КЛИЕНТЪТ извършва дължимите плащания в лева, в брой на касата на МОТО-ПФОЕ, или по посочените в издадената от МОТО-ПФОЕ фактура банкови сметки в срок до 5 (пет) дни от нейното издаване.

26. КЛИЕНТЪТ няма право да оспорва цената (стойността) на ремонта.

27. Когато при приемане на автомобила и възлагане на ремонта прогнозната стойност надвишава 1 000 (хиляда) лева с ДДС, КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати на МОТО-ПФОЕ авансово част от прогнозната стойност в размер на 50% (петдесет процента) от същата, посочена в съответната Поръчка към датата на подписването й. КЛИЕНТЪТ извършва дължимото авансово плащане срещу предварително издадена проформа-фактура, при условията и в срока по т.25. След получаване на плащането и в срок от 5 (пет) дни МОТО-ПФОЕ издава и представя на КЛИЕНТА фактура (оригинал) за същата сума и на същото основание. Извършването на авансовото плащане е условие за започване на ремонта (респ. за поръчка на необходимите неналични в склада резервни части), като срокът за извършването му започва да тече от датата, следваща датата на авансовото плащане – при налични в склада резервни части, а при хипотезата по т.17 – се удължава с времето, необходимо за доставката на неналични резервни части..

28. При забава за плащане в сроковете по т.25 и т.27, КЛИЕНТЪТ дължи на МОТО-ПФОЕ неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети процента) върху размера на дължимата сума за всеки просрочен ден до окончателното издължаване на сумата.

29. КЛИЕНТЪТ е длъжен да спазва стриктно условията и сроковете за плащане, като страните се съгласяват, че всички плащания на КЛИЕНТА към МОТО-ПФОЕ при условията на подписаната Поръчка и настоящите Общи условия са безусловни и не подлежат на прихващане, опрощаване, отсрочване или разсрочване поради каквато и да било причина, освен ако страните не са подписали изрично писмено споразумение за това.

30. КЛИЕНТЪТ се задължава да погасява паричните си задължения към МОТО-ПФОЕ в следната последователност: неустойки, лихви за забава, такса във връзка със съхранението на автомобила и разходи за извършването на ремонтните дейности.

 

 

V. Приключване на ремонта. Получаване на автомобила.

 

31. МОТО-ПФОЕ уведомява КЛИЕНТА за датата и часа на получаване на ремонтирания автомобил, като КЛИЕНТЪТ е длъжен в така определените дата и час да получи автомобила, като преди това изпълни задължението си по т.24.

     32. При получаването на автомобила след извършването на възложения ремонт представителите на страните вписват в съответната Поръчка своите констатации относно изпълнението на възложените ремонтни дейности, като при липса на забележки от страна на КЛИЕНТА се счита, че извършеният ремонт е приет без възражения от негова страна.

33. В случай че КЛИЕНТЪТ не изпълни задълженията си по т.31, освен неустойката по т.28 същият дължи на МОТО-ПФОЕ обезщетение за престоя на автомобила в сервизната база на МОТО-ПФОЕ в размер на 30,00 (тридесет) лева с ДДС за всеки ден престой на автомобила след датата на приключване на ремонта. Визираната по предходното изречение хипотеза се прилага и в случаите при неизпълнение на задължението за авансово плащане. В случаите по предходните изречения МОТО-ПФОЕ може да съхрани автомобила до получаването от КЛИЕНТА и по друг подходящ начин, като всички разходи и рискове, свързани с това съхранение, са изцяло за сметка на КЛИЕНТА.

34. Автомобилът се предава задължително само на приносителя на оригиналния екземпляр от подписаната Поръчка, връчен на КЛИЕНТА по реда на т.10.

35. При получаването на автомобила КЛИЕНТЪТ получава обратно всички документи и принадлежности, описани по реда на т.13.

 

VІ. Гаранции. Условия на гаранционната отговорност за извършения ремонт.

 

36. МОТО-ПФОЕ гарантира качеството на извършените ремонтни дейности (вложен труд и вложени материали и части) за срок от 1 (една) година, считано от датата на приемането от КЛИЕНТА на автомобила след извършения ремонт, като в този срок и в случай на повреда, възникнала в резултат на некачествено извършен ремонт и/или на вложени некачествени или неподходящи резервни части - разходите за тяхната подмяна са за сметка на МОТО-ПФОЕ. Във всички случаи и извън посочените в предходното изречения задължения МОТО-ПФОЕ не носи отговорност за пропуснати ползи и/или претърпени от КЛИЕНТА вреди. Предоставената от МОТО-ПФОЕ гаранция относно извършения ремонт не е валидна при следните условия:

36.1. експлоатацията на автомобила не е съобразена с изискванията, изрично указани в Гаранционния и сервизен наръчник и в Дневника за сервизно обслужване, Сервизната книжка или Сервизния портфейл на автомобила, и/или с писмените препоръки на МОТО-ПФОЕ, направени по повод на извършени предходни ремонти, или в друга връзка;

36.2. на автомобила е извършена модификация или трансформация, различна от оригиналната такава на производителя при неспазване на изискуемите за това технически условия и процедури, или е извършена от неоторизирани за това лица;

36.3. по време на гаранционния срок на автомобила са извършени предходни ремонти в неоторизирани от производителя сервизи, което води до отпадане на гаранционната отговорност на МОТО-ПФОЕ;

36.4. на автомобила са извършени предходни ремонти или каквито и да било ремонтни работи в неоторизирани от производителя сервизи;

36.5. автомобилът е бил ползван за цели, за които не е специално оборудван и предназначен.

37. Всички сменени повредени части, които са в гаранция или включените в обменната програма на производителя части, стават собственост на МОТО-ПФОЕ и същият не дължи връщането им на КЛИЕНТА.

37.1. Във всички останали случаи, извън посочените в т.37, КЛИЕНТЪТ може да получи обратно сменените резервни части, ако предварително е заявил това при подписването на Поръчката. В противен случай сменените резервни части не подлежат на връщане.

 

VІІ. Обезпечения

 

38. За обезпечаване на всички вземания на МОТО-ПФОЕ, произтичащи от възложен съгласно подписана Поръчка и при настоящите Общи условия ремонт на автомобил, КЛИЕНТЪТ учредява залог върху предоставения за ремонт автомобил, като за целта предава същият на МОТО-ПФОЕ до окончателното погасяване на паричните си задължения.

39. МОТО-ПФОЕ има право да се удовлетвори предпочтително без съдебна намеса от стойността на заложеното имущество относно всички свои вземания, произтичащи от възложения и приключен ремонт.

40. МОТО-ПФОЕ може без допълнително уведомление до КЛИЕНТА да упражни право на задържане върху предадения му автомобил след приключване на ремонта и до пълното удовлетворяване на всички свои вземания от КЛИЕНТА или от друг сключен между тях договор (споразумение) съгласно действащите императивни норми на българското законодателство.

40А. (нова, в сила от 01.11.2013 г.) МОТО-ПФОЕ има право да задържи предадения му от КЛИЕНТА автомобил след приключване на ремонта и до пълното заплащане от страна на КЛИЕНТА на изискуеми и падежирани парични задължения на последния, произтичащи от сключен/и между КЛИЕНТА и свързано с МОТО-ПФОЕ дружество (като „МОТО-ПФОЕ ЛИЗИНГ” ЕООД) договор/и за отдаване на автомобили на лизинг и/или други договори. В този случай МОТО-ПФОЕ задържа връщането на автомобила на КЛИЕНТА въз основа на искане, подадено до МОТО-ПФОЕ от страна на някое от посочените по-горе свързани с него дружества, като КЛИЕНТЪТ няма право да оспорва или предявява претенции във връзка с това спрямо МОТО-ПФОЕ и/или спрямо дружеството, към което КЛИЕНТЪТ има непогасени парични задължения. След погасяване на съответните задължения на КЛИЕНТА - свързаното с МОТО-ПФОЕ дружество уведомява своевременно съответния сервиз на МОТО-ПФОЕ, който от своя страна уведомява незабавно КЛИЕНТА, че автомобилът може да бъде получен в сервиза. 

 

VІІІ. Други условия

 

41. Всички уведомления между МОТО-ПФОЕ и КЛИЕНТА ще се смятат за надлежни и валидни, ако са изпратени чрез поща, куриер, факс или електронна поща, а в определени случаи съгласно настоящите Общи условия -  и по телефон, на адресите и данните за контакт, посочени в съответната Поръчка. Всяка от страните е длъжна да уведоми своевременно (но не по-късно от 3 дни) другата страна за настъпила промяна в така посочените данни за контакт, в противен случай изпратените известия ще се считат получени от страната, до която са адресирани и ще пораждат правните последици, свързани с получаването.

42. (изм. в сила от 25.05.2018 г.) В случай, че КЛИЕНТЪТ има желание да получава от МОТО-ПФОЕ търговски съобщения, бюлетини, списания, информация относно сервизната дейност и/или с другите дейности на групата на МОТО-ПФОЕ, КЛИЕНТЪТ може да попълни декларация-съгласие за директен маркетинг при подписване на ПОРЪЧКАТА или да попълни формата за абонамент на уебсайта: www.motopfohe.bg по всяко време след подписване на ПОРЪЧКАТА.

43. (изм. в сила от 27.05.2013 г.) Споровете между страните по съответната Поръчка и по настоящите Общи условия за ремонт на автомобил, включително споровете, породени или отнасящи се до тълкуването, недействителността, изпълнението или неизпълнението, както и споровете за попълване на празноти или приспособяването на отделни клаузи или на условията в цялост към нововъзникнали обстоятелства, следва да бъдат решавани чрез непосредствени преговори и постигане на споразумение. В противен случай при непостигане на съгласие – всички спорове следва да бъдат отнасяни за разрешаване по съдебен ред пред компетентния съд със седалище в гр. София.

44. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство. Ако някое от условията бъде обявено за недействително – не влече недействителност на останалите условия или на настоящите Общи условия в цялост, като в този случай съответната недействителна клауза се заменя по право от приложимата императивна норма на действащото българско законодателство.

44А. (нова, в сила от 01.11.2013 г.) Разпоредбите на т.28, 29 и 30 от настоящите Общи условия се прилагат и в случаите на осъществена доставка и продажба на резервни части, заявени и получени от КЛИЕНТА, за които МОТО-ПФОЕ е издало фактура.

 

 

Настоящите Общи условия са утвърдени от Управителите на “МОТО-ПФОЕ” ЕООД и са в сила, считано от 20.11.2009 г., изм. и доп. в сила от 27.05.2013 г., изм. и доп. в сила от 01.11.2013 г., изм. и доп. в сила от 25.05.2018 г.

 

                                                                        Атанас Фурнаджиев/Димчо Николов-

                                                                        Управители на „МОТО-ПФОЕ”ЕООД