• Ford
  • Volvo
  • Jaguar
  • Land Rover
x
Moto-Pfohe Open menu

Въпроси и отговори

Максималният лизингов период за финансов лизинг е 7 години за нови автомобили и 4 за автомобили втора употреба.За оперативен лизинг максималният срок е 5 години.

Минималната авансова вноска варира между 10 и 20% за нови автомобили и е 30% за автомобили втора употреба. Зависи от модела на автомобила, лизинговия период и избрания застраховател.

Да, предлагаме собствено финансиране, което ни дава възможност да сме максимално гъвкави в условията си.

Не, не дължите такса при кандидатстване. Стандартният срок за отговор е 48 часа, след представяне на необходимите документите.

Поръчител по лизинга може да се изисква в много редки случаи, например при новоучредена фирма или недостатъчен доход, деклариран от ФЛ.

Да, по всяко време от лизинговия период можете да изплатите изцяло или частично задълженията си. При частично погасяване и заявено желание от Ваша страна ще преизчислим погасителния план, като намалим главницата с авансово внесената сума.

Да, ще Ви издадем нотариално заверено пълномощно. За целта е необходимо да се свържете с Вашия търговец.

Да, след одобрение и изготвяне на споразумение, независимо изтекъл ли е лизинговият период или не. За изготвяне на споразумението дължите такса от 360 лв. с ДДС.

Да, във всеки един момент можем да оценим вашия автомобил и да го заменим за нов.

Да, след съгласие от наша страна и изготвяне на допълнително споразумение.

До прехвърляне на собствеността техническото обслужване и ремонт на автомобила се извършватв оторизираните отсъответния производител на марката сервизи. Всяко изключение от това правило става само след изрично писмено съгласие на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ.

До приключване на лизинговия договор застраховките се сключват през застрахователен брокер "ПФОЕ АГЕНЦИЯ" и се заплащат към Застрахователя. Целим автомобилът да има максимална застрахователна защита, която задължително включва  “Пълно автокаско”, включително “Кражба” и “Грабеж”, “Гражданска отговорност” и “Застраховка на местата”.Застраховка “Пълно автокаско” може да бъде разсрочена до 4 вноски в рамките на една година.

Навременното плащане на застрахователните премии е отговорност на  ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ, но в случай на забава ние имаме право да ги заплатим вместо Вас и да Ви фактурираме направения разход. Съответната застрахователна премия автоматично става дължима към Лизингодателя, за което ще Ви бъде издадено Уведомление за дължими плащания.

При щети трябва да се постъпва съгласно самото конкретно събитие (дали е на паркинг, в движение, дали става въпрос за кражба или тотална щета и т.н.). Във всички случаи важно е да следвате поне тези стъпки:

  • Незабавно да ги обявите в Застрахователната компания, към която е Каското на вашия автомобил;
  •  Ако компанията разполага с Мобилни групи, да им позвъните. Телефоните за обявяване на щета са описани в полицата по Каско.
  • Винаги при щети е добре да позвъните и на номер 112 за регистриране на щетата и да поискате входящ номер.

Всички издадени фактури са достъпни за Вас чрез менюто "Моето Мото Пфое" или като кликнете тук. Освен достъп до самите документите имате възможност да проследявате как се усвояват направените плащания и какви са оставащите задължения с настъпил падеж. В Лизинговия договор е регламентиран редът, по който се погасяват възникналите вземания. Парола и потребителско име ще получите от Вашия търговец или на телефони: 02/984 2 394; 02/984 2 353;

Не се въвеждат никакви филтри след влизане в Секция е-фактура (напр. Период на издаване, № на договор и т.н.). Единствено трябва да се сложи отметка към коя от двете фирми е сключен договора – Мото-Пфое ЕООД или Мото-Пфое Лизинг.

Да, трябва да ни уведомите писмено по удобен за Вас начин - факс: 02/984 22 33, електронна поща: Liulin@motopfohe.bg, Пощенски адрес:  София 1360; Централен офис бул. Сливница № 444.