• Ford
  • Volvo
  • Jaguar
  • Land Rover
x
Moto-Pfohe Open menu

Условия за Видео Разговор

 

1. Настоящите Общи условия регламентират използването на услугата „Видео разговор“ („Услугата“), предлагана от „МОТО-ПФОЕ“ ЕООД, ЕИК 000646811, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1360, бул. „Сливница“ 444 („Компанията“).

2. Услугата е предназначена за настоящи и потенциални клиенти на Компанията, физически или юридически лица, които я използват извън рамките на своята професионална или търговска дейност („Ползвател/и“). С приемането на настоящите Общи условия, Ползвателят декларира, че не използва Услугата в друго качество.

3. Посредством Услугата, Ползвателите могат да получат обща информация и консултация за предлагани от Компанията автомобили и услуги чрез видео връзка със служител на Компанията. Услугата е на разположение на Ползвателите след попълнена форма за заявка на следната страница https://www.motopfohe.bg/bg/about-us/mp-video-sreshta 

4. Посредством Услугата не се предоставя преддоговорна информация за автомобили или услуги на Компанията, не се сключват договори от разстояние. С използването на Услугата, Ползвателят изрично декларира и се съгласява, че изявленията и информацията, предоставени от служителя на Компанията посредством Услугата са само с информативна цел и не обвързват Компанията по какъвто и да е начин, нито могат да се тълкуват като ангажимент на Компанията да встъпи в и/или измени договорни правоотношения с Ползвателя и/или да му предостави определени условия по предлагани от Компанията продукти.

5. Преди стартиране на ползването на Услугата, Ползвателят е длъжен да се запознае с настоящите Общи условия и да ги приеме, като отбележи съгласието си с тях чрез маркиране /клик/ в полето за съгласие. При несъгласие с настоящите Общи условия от страна на Ползвателя, Компанията не предоставя Услугата.

6. С маркиране на полето за съгласие за обработване на лични данни преди изпращане на попълнена форма със заявка за видео разговор, Ползвателят предоставя съгласието си Компанията да обработва предоставената доброволно информация, включително видео изображение, представляваща лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Потребителят е информиран, че личните му данни се обработват от Компанията, в качеството ú на администратор на лични данни в съответствие с   изискванията  на   действащото   законодателство   за  защита   на  личните  данни   и Информацията на Компанията за обработване на лични данни. В случай че Ползвателят не маркира полето за съгласие за обработване на личните данни, Компанията не предоставя Услугата.

7. Услугата е достъпна за използване на Интернет страницата на Компанията https://www.motopfohe.bg/bg/about-us/mp-video-sreshta, където Ползвателите могат да подадат заявка за провеждане на видео и/или аудио връзка или споделяне на екран със служител на Компанията. За използване на Услугата, Ползвателите следва да разполагат с устройства, отговарящи на изискванията, посочени в Приложение 1 към настоящите Общи условия.

8. В случай, че Ползвателят не успее да осъществи видео и/или аудио връзка със служител на Компанията, поради липса на свободен служител или поради причина, че е поискал да използва Услугата извън времето, в което тя се предоставя, Ползвателят има възможност да попълни форма за контакт с цел последващо предоставяне на Услугата и да предостави телефонен номер или адрес на електронна поща. При иницииране от страна на Компанията на видео среща, Ползвателят на Услугата получава линк по електронна поща към видеоконферентна платформа за осъществяване на видео и/или аудио връзка с Компанията. С инициирането на срещата от страна на Ползвателя на Услугата посредством натискането на линка, същият изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия.

9. Компанията не записва и не съхранява данни от проведената с Ползвателя видео и/или аудио връзка.

10. Всички права върху информацията, предоставена от Компанията в хода на осъществяване на Услугата, принадлежат изключително и само на Компанията. Ползвателят няма право да разкрива и споделя по какъвто и да е било начин с трети лица каквито и да е било данни и информация, получени чрез използване на Услугата.

11. Компанията не носи отговорност за претърпени от Ползвателя на услугата вреди и пропуснати ползи от използването на Услугата, както и не носи отговорност за невъзможност за предоставяне на Услугата при настъпване на обстоятелства извън контрола на Компанията – например, но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет, комуникационни ограничения и смущения, невъзможност за осъществяване на връзка с видеоконферентната платформа или ограничен достъп до нея, проблеми, дължащи се на оборудването на Ползвателя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Компанията.

12. Компанията не носи отговорност за каквито и да било разходи, възникнали за Ползвателя във връзка с използването на Услугата. За самото предоставяне на Услугата, Компанията не изисква заплащането на възнаграждение от Ползвателя.

13. Служителите на Компанията, предоставящи Услугата, нямат право да изискват от Ползвателите предоставянето на чувствителни данни за плащанията по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (като, но не само, персонализирани защитни характеристики на платежните инструменти, ПИН кодове, пароли и др.). В случай на установени такива практики, Ползвателят следва незабавно да уведоми Компанията на телефон 02) 984 2 222 или на електронна поща office@motopfohe.bg  

14. Компанията има право да откаже или прекъсне предоставянето на Услугата на Ползвател, който не спазва добрите нрави в хода на осъществяване на Услугата.

15. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани от Компанията по всяко време, като съответните изменения и допълнения влизат в сила от датата на публикуването им на интернет страницата на Компанията www.motopfohe.bg

16. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси, се прилага законодателството на Република България.

 

Настоящите Общи условия са приети на 18.12.2020 г. и влизат в сила от 18.12.2020 г.

 

 

 

Приложение 1 към Общи условия за използване на услугата Видео разговор на „МОТО-ПФОЕ“ ЕООД

 

 

Изисквания към оборудването на Ползвателите за целите на използване на Услугата е да разполагат с мобилно устройство или настолен компютър, които да имат вградени или допълнително инсталирани камера, микрофон и включена интернет връзка. Услугата е налична при ползване на следните браузъри:

 

 OS + Browser

 Audio

 Video

 Screen share

 Chat

 

Windows7+Chrome

 

 

 

√ (с разширение)

 

 

Windows10+Chrome

 

 

 

√ (с разширение)

 

 

Windows7 +Firefox 52 and above

 

 

 

 

 

Windows10 + Firefox 52

 

 

 

 

 

Android 4.4 and above + Chrome

 

 

 

-

 

 

iOS 11 and above + Safari

 

 

 

-

 

 

Mac OS + Safari 11 and above

 

 

 

-

 

 

Mac OS + Chrome v.64

 

 

 

√ (с разширение)

 

 

Mac OS + Firefox v.58