• Ford
 • Volvo
 • Jaguar
 • Land Rover
x
Moto-Pfohe Open menu

Новини

Правила за участие в онлайн анкета с награди „Попълни и спечели“

 

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

1. Настоящите Правила за участие в онлайн анкета с награди „Попълни и спечели“„ за проучване на клиентите от Групата МОТО-ПФОЕ (наричани за краткост „Правила“), определят реда и условията за провеждане на онлайн анкетата за проучване на клиентите от Групата МОТО-ПФОЕ (наричана за краткост „Анкетата“).

Дружествата от Групата „МОТО-ПФОЕ“: „МОТО-ПФОЕ“ ЕООД, „МОТО-ПФОЕ ЛИЗИНГ" ЕООД, „ПФОЕ АГЕНЦИЯ” ЕООД и „МОТО-ПФОЕ БГ“ ЕООД („дружества от Групата „МОТО-ПФОЕ“

 

1.1 „МОТО-ПФОЕ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1360, р-н „Люлин“, бул. „Сливница“ № 444, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под ЕИК 000646811, Телефон: 02/9 842 202; Факс: 02/9 842 233, Имейл: n.serafimova@ford.bg  Лице за контакт по въпросите за лични данни: Сергей Кирчев, Имейл: privacy@motopfohe.bg

1.2 „МОТО-ПФОЕ ЛИЗИНГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1360, р-н „Люлин“, бул. „Сливница“ № 444, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под ЕИК 131452951, Телефон: 02/9 842 202; Факс: 20/9 842 233, Имейл: n.serafimova@ford.bg  Лице за контакт по въпросите за лични данни: Сергей Кирчев, Имейл: privacy@motopfohe.bg

1.3 „ПФОЕ АГЕНЦИЯ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1360, р-н „Люлин“, бул. „Сливница“ № 444, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под ЕИК 130864464, Телефон: 02/9 842 202; Факс: 20/9 842 233, Имейл: n.serafimova@ford.bg  Лице за контакт по въпросите за лични данни: Сергей Кирчев, Имейл: privacy@motopfohe.bg

1.4 „МОТО-ПФОЕ БГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1360, р-н „Люлин“, бул. „Сливница“ № 444, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под ЕИК 175216529, Телефон: 02/9 842 202; Имейл: n.serafimova@ford.bg Лице за контакт по въпросите за лични данни: Сергей Кирчев, Имейл: privacy@motopfohe.bg

2. Организатор на Анкетата е „МОТО-ПФОЕ“ ЕООД (наричан за краткост „Организатор“), със седалище и адрес на управление гр. София 1360, р-н „Люлин“, бул. „Сливница“ № 444, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под ЕИК 000646811

3. Период на провеждане на Анкетата: от 19.10.2020 г. до 30.11.2020 г. включително.

4. Награди „Попълни и спечели“ след провеждане на томбола: 35 броя награди за печеливши участници:

 • Куфар Jaguar - x 1
 • Куфар Land Rover - x 1
 • Сак Ford - х 1 
 • Сак Volvo - х 1 
 • Чанта Volvo - х 1
 • Ваучер за гориво на стойност 20 лева - x 30

5. Участниците в Анкетата изрично се съгласяват, че приемат настоящите Правила и се задължават да ги спазват.

6. Организаторът има право да прекрати временно или постоянно участието в Анкетата, в случай че участникът не отговаря на условията за участие.

 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА АНКЕТАТА

 

1. Участието в Анкетата е безплатно и в нея може да се включи всяко Физическо или Юридическо лице – „Клиент“ на Групата МОТО-ПФОЕ фигуриращ като такъв в ERP системата на компанията до 23.10.2020 г., наричано за краткост „Участник“, а в множествено число „Участници".

2. Клиент по смисъла на настоящите правила е всяко Физическо или Юридическо лице, което се намира или се е намирало в делови взаимоотношения по повод сделка и/или договор, и/или извършване на услуга с някое от дружествата от Групата МОТО-ПФОЕ.  За целите на провежданата кампания, Организатора ще приеме, че участник в играта е Юридическо лице, когато последното се представлява от законен представител или посочено упълномощено лице за контакт, като във всички случаи наградата се връчва на представител на Юридическото лице, което е участвало с имейл адреса си.

3. В Анкетата нямат право да участват служители на Организатора и членове на техните семейства. В случай, че такива лица бъдат изтеглени, те ще бъдат дисквалифицирани и на тяхно място ще бъдат изтеглени други печеливши Участници.

4. За да се включи в Анкетата, Участникът трябва да попълни кратък онлайн въпросник, който ще бъде изпратен на имейл адресът му с линк. За валидно участие се счита само цялостно попълване и изпращане на анкетата.

5. Един Участник може да спечели само една награда в периода на провеждане на Анкетата.

6. Печелившите Участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип, чрез електронен жребий Random Numbers Generator в присъствието на нотариус на следната дата: 01.12.2020 г. 

7. Печелившите Участници ще бъдат уведомени чрез имейл съобщение, в срок до 2 (два) дни след тяхното определяне.

8. Печелившият Участник следва да окаже необходимото съдействие за получаване на наградата, като посочи телефон за връзка, трите имена и населено място, за да получи информация относно начина на получаване на наградата. Наградата ще бъде изпратена от куриерска фирма и за да получи наградата, печелившият участник задължително следва да се легитимира с лична карта пред куриера. Организаторът поема разноските по доставяне на наградата до мястото на получаването.

9. Награди, неполучени и / или непотърсени, се пазят в срок от 5 (пет) дни от обявяването на печелившите Участници по т. 7. След изтичане на горепосочения срок от 5 (пет) дни, печелившият Участник губи права за получаване на обявената награда.

10. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

 

 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

1. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на Анкетата или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

2. Организаторът не носи гаранционна отговорност за стоките, същата се предоставя съгласно условията на нейния вносител / производител.

3. Организаторът не носи отговорност, при условие че Участник е предоставил неверни, неточни или неактуални данни.

4. Организаторът не носи отговорност за кореспонденции във връзка с участие, които са се забавили, били са неуспешни или невъзможни, в резултат на независещи от него причини.

5. Организаторът не носи отговорност за неполучена награда поради предоставен от Участника грешен или непълен телефонен номер / адрес за връзка, както и в случаи на възникване на технически грешки и т.н. при опит за свързване с него.

6. Организаторът не носи отговорност, в случай че награденият е възпрепятстван да получи наградата си в предвидения за това срок.

 

 

ДРУГИ

 

1. Организаторът ще събира, съхранява и обработва личните данни на Участниците в Анкетата при спазване на изискванията на българското и европейското законодателство.

2. Предоставените от Участниците лични данни ще бъдат използвани от Организатора:

 • за осигуряване на нормалното протичане на Анкетата, включително и за получаване на спечелената награда, чрез куриерска услуга;
 • събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон.

3. Предоставените от Участниците лични данни ще се обработват, както за целите на Анкетата, така и за целите на договорните отношения между Участниците и Организатора.

4. Във връзка с обработването на личните им данни Участниците в Анкетата имат право:

 • на информация за това дали техните данни се обработват за целите, за които са предоставени, както и получателите, на които данните се разкриват;
 • да поискат корекция, в случай че обработваните данни са непълни или сгрешени;
 • да поискате от нас да изтрием или да анонимизираме всички данни за Вас, за които вече нямаме законно основание да обработваме;
 • да поискат пренасянето на предоставените лични данни;
 • по всяко време да възразят срещу обработването на личните им данни при наличие на законово основание за това;
 • на жалба до надзорен орган, в случай че смятат, че при използването на данните им е нарушена приложимата нормативна уредба.

Повече информация относно обработване на личните данни и реда за упражняване на правата може да намерите на в Политиката за поверителност на дружеството >> https://www.motopfohe.bg/bg/general-conditions

5. Евентуалните спорове между Организатора на Анкетата и Участниците в нея се решават по взаимно споразумение, а при невъзможност за постигане на съгласие, спорът се решава от компетентните съдилища в гр. София.

6. Организаторът си запазва правото по всяко време едностранно да допълва и изменя Правилата, които ще бъдат достъпни през целия период на Анкетата на интернет страницата на МОТО-ПФОЕ ЕООД в секция "Новини": https://www.motopfohe.bg/bg/about-us/news 

7. Допълнителна информация относно кампанията и условията за участие в Анкетата може да се получи чрез отправено запитване на следния имейл адрес: s.kirchev@motopfohe.bg На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с кампанията и Анкетата.

 

Анонимни жалби и сигнали няма да бъдат разглеждани от Организатора.

назад към всички