• Ford
  • Volvo
  • Jaguar
  • Land Rover
x
Moto-Pfohe Open menu

Новини

Оценка за “Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое“ Варна

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА

ОВОС (ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА) НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ:

“Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое“ с местонахождение гр.Аксаково, Община Аксаково, местност „Варненски път“, ПИ039134 –

Пристройка и реконструкция на шоурум

Съгласно Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС

(обн. ДВ бр.25/2003г.)

м. ОКТОМВРИ 2017г.

1. Информация за контакт с възложителя:

1.1.Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, седалище и ЕИК на юридическото лице

“МОТО - ПФОЕ” ЕООД

гр. София, р-н “Люлин”, бул. “Сливница” №444

ЕИК № 000646811

Атанас Иванов Фурнаджиев, Димчо Славов Николов, Филип Майкъл Пфое - Управители

1.2.Пълен пощенски адрес

гр. София, р-н “Люлин”, бул. “Сливница” №444

1.3.Телефон, факс, e-mail

тел: 9 842 202

факс: 9 842 233

1.4.Лице за контакт:

Златина Петрова Христова GSM: 0885/366 440

2. Характеристика на инвестиционното предложение:

Характеристиката за настоящото инвестиционно предложение е изготвена в съответствие с изискванията на ЗООС, на основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и е съобразена с критериите заложени в чл. 93, ал. 1, т. 2 и касае одобряването на проектна документация и издаване на Разрешение за строеж за „“Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое“ с местонахождение гр.Аксаково, Община Аксаково, местност „Варненски път“, ПИ039134 – Пристройка и реконструкция на шоурум“. Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква “б” - “обекти с обществено предназначение” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС.

2.1 Резюме на предложението

Настоящото предложение се извършва във връзка с одобряването на проектна документация и издаване на разрешение за строеж за: „“Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое“ с местонахождение гр.Аксаково, Община Аксаково, местност „Варненски път“, ПИ039134 – Пристройка и реконструкция на шоурум“.

Разработването на функционалната структура на строежа е основано на технологичните и функционални стандарти за такъв вид строежи.

За нашето инвестиционно предложение за изграждането на “Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое“” с местонахождение гр.Аксаково, Община Аксаково, местност „Варненски път“, ПИ039134, имаме издадено от директора на РИОСВ-Варна Решение № 34/ПР/2006г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с характер „да не се извършва ОВОС“. Инвестицията е реализирана и “Търговск и и сервизен комплекс „Мото-Пфое“ е въведен в експлоатация с Удостоверение №15/06.03.2008г., издадено от Гл.Архитект на Община Аксаково.

Настоящото ни инвестиционно намерение предвижда изграждането на Пристройка и реконструкция на шоурумкъмвече въведения в експлоатация и работещ“Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое“”с местонахождение гр.Аксаково, Община Аксаково, местност „Варненски път“,ПИ039134.

Инвестиционното ни предложение представлява изграждане на допълващо застрояване от 213кв.м към автосалона и преработката му съобразно новите изисквания на марките VOLVO, JLR и FORD. Съобразно формата на парцела, сградата е развита в дъговидна форма като автосалонът е изтеглен изцяло в предната част, осигурявайки максимален фронт към улицата. Пристройката следва дъгата на съществуващата пергола, където е решено увеличаване шоурума на FORD. Входът на FORD остава от северозападната фасада. В центъра на фасадата към улицата е ситуиран централният вход на експозицията на JLR, решена като отделен обем и разделяща съществуващия шоурум на три части. В южната част на шоурума е ситуирана марката VOLVO. Входът на VOLVO е от северозападната част на парцела.

Търговската част като цяло е на две нива, като голямата светла височина необходима за автосалона, е използвана за оформяне на частично второ ниво, вградено в общия обем, където са разположени обслужващите помещения и офисите, които няма да бъдат преработвани.

Архитектурно изпълнение

Ще бъдат преработени окачените тавани, подовите настилки, облицовките по стени, съобразени с изискванията на трите марки автомобили и всички инсталации ОВК и ЕЛ.

Фасадите към улицата частично ще бъдат преработени без да се нарушава височината на шоурума в частта на VOLVO и FORD, като ще има завишение от 1м при фасадата на JLR. Северозападната фасада ще бъде частично преработена в частта на VOLVO с изграждането на нова окачена фасада по VOLVO стандарт.

Конструкции

Новата пристройка е изцяло съобразена със съществувашата конструкция – смесена конструкция – метални колони запълнени със стоманобетон, пълностенни греди и метални ферми за покривна конструкция и „алполик“ по ограждащи елементи. Фундирането е върху единични и ивични фундаменти.

ОВК

За осигуряване параметрите на микроклимата и съобразно с новата архитектурно-функционална разработка и обособяването на три самостоятелни шоурума са предвидени следните преработени системи:

- Вентилационно - климатични системи за трите зали;

- Комбинирани отоплително – охладителни системи с нагнетателни климатични блокове;

- Топло – студо захранваща двутръбна система с ползване на част от наличната мрежа;

- Две VRF системи за два шоурума и мултисплит система за третия, съобразени с архитектурно-функционалното решение и осигуряващи микроклимата в ниските зони;

Топлоносител вода с изчислителни параметри 90/70º С се доставя от автономна котелна инсталация, а студоносител вода 7/12º С от система хладилни агрегати на въздушно охлаждане.

Електро инсталации

Общата инсталирана мощност на строежа е 150kW. При реконструкцията на шоурума и новата постройка, предоставената мощност се запазва, съгласно договора за присъединяване.

Във връзка с реконструкцията ба шоурума и новата пристройка ще бъдат разработени следните инсталации:

- Технологична ОВКл. – захранване на климатичните и вентилационни системи;

- Осветителни инсталации – работно, дежурно и евакуационно осветление;

- Слаботокови инсталации;

Осветителната инсталация в трите шоурума ще бъде изпълнена с LED осветители производство на различни фирми съобразно изискванията на съответната марка автомобил.

По пътя на евакуация за всеки салон е проектирано евакуационно осветление изпълнено чрез LED осветителни тела 8W.

Осветителната инсталация е с кабел СВТ положен по скари и изтеглен в PVC канали на метална конструкция.

Силова инсталация

Силова инсталация – двигателна вентилация и климатизация

Двигателната силнотокова инсталация включва: захранването на ОБКл консуматори, вентилационни камери, климатични машини. За всеки автосалон е предвидено по едно табло, ТОВ-табло стенна конструкция. Инсталацията е с кабели СВТ положени по скари и изтеглени в тръби, скрито при преминаването им през панелите до съоръженията.

Силова ел. инсталация – общи нужди

За консуматорите които не принадлежат към технологичните са предвидени контакти подови кутии. Подови кутии се монтират и под автомобилите. Инсталацията е с кабел СВТ положен по скара и изтеглен в тръби или PVC канал по стоманена конструкция.

Токовите кръгове се защитават с автоматични прекъсвачи. Таблата са подсъединени към ГРТ съществуващо.

Пожароизвестителна система

Във всички помещения (без санитарните възли), коридори в пристройката на сградата ще бъде изградена микропроцесорна адресиръема пожароизвестителна система.

Предлага се използването на адресируема микропроцесорна централа IRIS, производство на фирма „Телетек Електроникс“, България. Централата IRIS отговаря на утвърдените европейски и американски технически стандарти DINN/EN 54, UL, BS и API(VdS).

Предложените адресируеми димнооптични и температурни детектори и ръчни бутони са:

Димно-оптичен датчик модел S130 SensoIRISТемпературни датчици модел Т110 SensoIRISРъчни пожароизвестяващи бутони модел МСР 150 SensoIRISАдресируем входно изходен модул MIO22 SensoIRISАдресируем изходен модул MOUT240 SensoIRIS

Сигнализиращи звукови и светлинни устройства:

Адресируема сирена WSOU SensoIRIS, която служи за подаване на алармен сигналАлармена система за външен монтаж модел SST-SSR-14Мигаща ксенонова лампа модел BF340/3 с изходяща мощност 3W

При изграждането на кабелната мрежа е предвидено да се използва пространството над окачения таван в коридорите и PVC кабелни канали за външен монтаж.

Планирано е да се вземе ел. захранване от ел.табло ТСО-3 FORD, дизелагрегатна секция 0020 на кота 0,00, през самостоятелен предпазител 10А. В случай, че отпадне мрежовото напрежение Пожароизвестителната система преминава на собствено батерийно захранване, което осигурява работа на оборудването минимум 72ч. Същото захранване се използва и при временно спиране и превключване на източниците на 220V.

В изходите на пожароизвестителната система са включени следните табла:

Табла автомивка „ЕВАКУАЦИЯ“Табла автомивка „ЕЛЕКТРО“Табла автомивка „ОиВ“

ВиК

Във връзка с новопроектираната климатична инсталация по част ВиК се предвижда отвеждане на кондензните води посредством PVC тръби в съществуващата битова канализация. С оглед предпазване от миризми ще се монтират кондензни сифони HL 138 преди връзката с битовата канализация. Дъждовните води от допълващото застрояване /213м2/ ще се отвеждат гравитачно чрез две водосточни тръби /PVC ф110/. Атмосферни води на сградата са отведени чрез вакумна система GEBERIT- изпълнено при строежа на вече въведената в експлоатация сграда. Битовата водопроводна инсталация не се засяга и не се преработва.. Противопожарни кранове номера 4 и 5 се изместват с около 6м., така че да обслужват салоните. ПК номер 6 запазва местоположението си.

Проектирането, изграждането и експлоатацията на строежа ще бъде съобразено с изградената за имота инженерна инфраструктура, в т.ч. водопроводна и канализационна мрежи, трафопостове и пътища. Сградата, към която ще се прави пристройка и реконструкция на шоурум е съществуваща, с изградени и функциониращи необходими външни връзки (водопровод, канал, ел. захранване). Същата е въведена редовно в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация №15/06.03.2008г., издадено от Гл.Архитект на Община Аксаково.

По време на строителството и експлоатацията на обектa ще се използва вода за питейно-битови, технологични и ПП нужди от съществуващата площадкова водопроводна мрежа, чрез водопроводно отклонение. Отпадните води на обекта ще се заустват в в изгребна яма въведена в експлоатация с “Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое““

Електрозахранването на обекта е съществуващо. Общата инсталирана мощност на строежа е 150kW. При реконструкцията на шоурума и новата постройка, предоставената мощност се запазва, съгласно договора за присъединяване.

Имотът граничи със съществуващи пътища, като е изградена входно – изходна алея с бариера и охрана обслужващи Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое“.С настоящото инвестиционно намерение не се предвижда проямна на съществуващата пътна инфраструктура, както и не се налага изграждането на допълнителна инфраструктура.

2.2 Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Настоящото предложение се извършва във връзка с одобряването на проектна документация и издаване на разрешение за строеж за: „“Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое“ с местонахождение гр.Аксаково, Община Аксаково, местност „Варненски път“, ПИ039134 – Пристройка и реконструкция на шоурум“.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква “б” - “обекти с обществено предназначение” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС.

Имотът е собственост на възложителя, и попада в градоустройствена зона подходяща за реализиране на инвестиционното предложение. Основните мотиви за необходимостта от реализация на инвестиционното предложение включват:

- подходяща среда – строежа попада в устройствена зона СОП (смесена обслужващо-производствена зона);

- транспортно-комуникационна обезпеченост;

- район с изградена инженерна инфраструктура;

- имотът не попада в обхвата на защитени територии и защитени зони.

Реализирането на инвестиционното предложение ще има положително въздействие от гледна точка на социално-икономическите условия в района. Изразява се в разкриване на временни работни места на етап проектиране и строителство – осигурява се временна работна заетост на проектантски и строителни фирми и разкриване на постоянни работни места на етап експлоатация.

При нормална експлоатация на обекта, екологичните условия в района няма да бъдат нарушени.

2.3 Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейностив обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

Строежът представлява „“Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое“ с местонахождение гр.Аксаково, Община Аксаково, местност „Варненски път“, ПИ039134 – Пристройка и реконструкция на шоурум“. Сградата на “Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое“ е въведена редовно в експлоатация с Удостоверение №15/06.03.2008г., издадено от Гл.Архитект на Община Аксаково.

Настоящото инвестиционно намерение третира изграждане на пристройка от 213кв.м към автосалона на “Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое“ и преработката му съобразно новите изисквания на марките VOLVO, JLR и FORD.

Теренът на площадката е достатъчен за извършване на строителните работи – Фундиране и изграждане колони за новата пристройка, частична преработка на фасадите към улицата, преработка на окачени тавани, подови настилки, облицовки стени. Не се предвижда съхранение на строителните отпадъци, формирани по време на строителството.

Инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитените зони, поради следните причини:

- инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони;

- реализацията на строежа няма да засегне пряко природни местообитания и местообитания на флората и фауната, представляващи предмет на опазване в защитените зони;

- инвестиционното предложение няма да доведе до намаляване на числеността на популации на видове, представляващи предмет на опазване в защитените зони и да предизвика промени в биологичното разнообразие на района като цяло;

- районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обектите няма да се наложи спазването на определени задължителни норми и изисквани, или налагане на ограничения.

- не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитените зони.

Проектирането, изграждането и експлоатацията на строежа ще бъде съобразено с изградената в близост до имота инженерна инфраструктура, в т.ч. водопроводна и канализационна мрежи, трафопостове и пътна инфраструктура. С настоящото инвестиционно намерение не се предвижда проямна на съществуващата пътна инфраструктура както и не се налага изграждането на допълнителна инфраструктура.

По време на строителството и експлоатацията на обектa ще се използва вода за питейно-битови, технологични и ПП нужди от съществуващата площадкова водопроводна мрежа, чрез водопроводно отклонение. Отпадните води на обекта ще се заустват в в изгребна яма въведена в експлоатация с “Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое““

Електрозахранването на обекта е съществуващо. Общата инсталирана мощност на строежа е 150kW. При реконструкцията на шоурума и новата постройка, предоставената мощност се запазва, съгласно договора за присъединяване.

Имотът граничи със съществуващи пътища, като е изградена входно – изходна алея с бариера и охрана обслужващи Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое“.С настоящото инвестиционно намерение не се предвижда проямна на съществуващата пътна инфраструктура, както и не се налага изграждането на допълнителна инфраструктура.

2.4 Подробна информация за разгледани алтернативи

Инвестиционното предложение е за реконструкция и пристройка към съществуващия “Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое“” и в тази връзка това е най - добрата и единствена алтернатива.

Няма разгледани други алтернативи, тъй като имота е собственост на възложителя. Теренът се намира в територия характеризираща се с:

- подходяща среда – строежа попада в устройствена зона СОП (смесена обслужващо-производствена зона);

- транспортно-комуникационна обезпеченост;

- район с изградена инженерна инфраструктура;

- имотът не попада в обхвата на защитени територии и защитени зони.

Характерът на предвиденият за реализиране строеж съответства на тази зона за застрояване СОП (смесена обслужващо-производствена зона). Местоположението на площадката е подходящо от гледна точка на инфраструктурната и комуникационна обстановка за реализиране на такъв вид проект.

Проектирането, изграждането и експлоатацията на строежа ще бъде съобразено с изградената в близост до имота инженерна инфраструктура, в т.ч. водопроводна и канализационна мрежи, трафопостове и пътища.

Имотът е свободностоящ, граничи със съществуващи пътища. Основният пешеходен и автомобилен подход към сградата се осъществява от изградена входно – изходна алея с бариера и охрана обслужващи Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое“.С настоящото инвестиционно намерение не се предвижда проямна на съществуващата пътна инфраструктура, както и не се налага изграждането на допълнителна инфраструктура.

По време на строителството и експлоатацията на обектa ще се използва вода за питейно-битови, технологични и ПП нужди от съществуващата площадкова водопроводна мрежа, чрез водопроводно отклонение. Отпадните води на обекта ще се заустват в в изгребна яма въведена в експлоатация с “Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое““

Електрозахранването на обекта е съществуващо. Общата инсталирана мощност на строежа е 150kW. При реконструкцията на шоурума и новата постройка, предоставената мощност се запазва, съгласно договора за присъединяване.

Околното застрояване не създава нито функционални, нито обемно-пространствени конфликти с бъдещия обект. Имотът има добра визия откъм основните подходи към сградата. Местоположението на площадката е подходящо от гледна точка на пътно-транспортната обстановка за реализиране на такъв вид проект.

Реализирането на инвестиционния проект представлява по-добрата алтернатива от гледна точка на социално-икономическите и инфраструктурни условия за развитие на района. “Нулева” алтернатива ще означава инвестиционното намерение да не се реализира.

2.5 Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството:

Строежът е разположен в гр.Аксаково, Община Аксаково, местност „Варненски път“, ПИ039134. Имотът е собственост на“МОТО - ПФОЕ” ЕООД, съгласно Нотариален акт за удостоверяване право на собственост върху недвижим имот № 53, том II, рег. № 12771, дело № 218 от 2006г., вписване в Служба по вписванията, Вх.рег.№19261 от 03.08.2006г., Акт №109, том LXI, дело 14531.

Временните дейности по време на строителството ще се осъществяват в гранисите на имота. Теренът на площадката е достатъчен за извършване на строителните работи. Не се предвижда съхранение на строителните отпадъци, формирани по време на строителството.

Проектирането, изграждането и експлоатацията на строежа ще бъде съобразено с изградената в близост до имота инженерна инфраструктура, в т.ч. водопроводна и канализационна мрежи, трафопостове и пътища.

2.6 Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет

Настоящото предложение се извършва във връзка с одобряването на проектна документация и издаване на разрешение за строеж за: „“Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое“ с местонахождение гр.Аксаково, Община Аксаково, местност „Варненски път“, ПИ039134 – Пристройка и реконструкция на шоурум“.

“Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое“ е въведен в експлоатация с Удостоверение №15/06.03.2008г., издадено от Гл.Архитект на Община Аксаково.

Настоящото ни инвестиционно намерение предвижда изграждането на Пристройка и реконструкция на шоурума към вече въведения в експлоатация и работещ “Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое“”с местонахождение гр.Аксаково, Община Аксаково, местност „Варненски път“,ПИ039134.

Инвестиционното ни предложение представлява изграждане на допълващо застрояване от 213кв.м към автосалона и преработката му съобразно новите изисквания на марките VOLVO, JLR и FORD. Съобразно формата на парцела, сградата ще бъде развита в дъговидна форма като автосалонът ще е изтеглен изцяло в предната част, осигурявайки максимален фронт към улицата. Пристройката ще следва дъгата на съществуващата пергола, където е решено увеличаване шоурума на FORD. Входът на FORD остава от северозападната фасада. В центъра на фасадата към улицата ще бъде ситуиран централният вход на експозицията на JLR, решена като отделен обем и разделяща съществуващия шоурум на три части. В южната част на шоурума ще е ситуирана марката VOLVO. Входът на VOLVO ще бъде от северозападната част на парцела.

Търговската част като цяло е предвидено ба бъде на две нива, като голямата светла височина необходима за автосалона, ще бъде използвана за оформяне на частично второ ниво, вградено в общия обем, където ще са разположени обслужващите помещения и офисите, които няма да бъдат преработвани.

2.7 Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Местоположението на сградата е подходящо от гледна точка на пътно - транспортната и инфраструктурна обстановка в района. Проектирането, изграждането и експлоатацията на строежа ще бъде съобразено с изградената в близост до имота инженерна инфраструктура, в т.ч. водопроводна и канализационна мрежи, трафопостове и пътища.

Имотът граничи със съществуващи пътища, като е изградена входно – изходна алея с бариера и охрана обслужващи Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое“. С настоящото инвестиционно намерение не се предвижда проямна на съществуващата пътна инфраструктура, както и не се налага изграждането на допълнителна инфраструктура.

2.8 Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

В обема на работния проект ще се съдържат подробни разработки, касаещи реализацията му и план за безопасност и здраве.

За осигуряване на необходимото технологично и организационно ниво за извършване на дейностите, са заложени решения, съобразени със характера и особеностите на сградата, архитектурното разпределение, специфичните особености на извършваните основни видове дейности при оптимално използване на пространството.

Подовете и стените са изпълнени с покрития, които позволяват влажно почистване и дезинфекция. Битовите отпадъци ежедневно ще се изхвърлят в контейнерите.

Технологичното оборудване и обзавеждане ще бъде съобразено със съответните функции, които трябва да изпълнява и е разположено така, че да бъде оптимално удобно за използване от обслужващия персонал.

2.9 Предлагани методи за строителство

Строежът представлява изграждане на пристройка и реконструкция на шоурум към вече въведения в експлоатация и работещ “Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое“”с местонахождение гр.Аксаково, Община Аксаково, местност „Варненски път“,ПИ039134.

Инвестиционното ни предложение представлява изграждане на допълващо застрояване от 213кв.м към автосалона и преработката му съобразно новите изисквания на марките VOLVO, JLR и FORD. Съобразно формата на парцела, сградата е развита в дъговидна форма като автосалонът е изтеглен изцяло в предната част, осигурявайки максимален фронт към улицата. Пристройката следва дъгата на съществуващата пергола, където е решено увеличаване шоурума на FORD. Входът на FORD остава от северозападната фасада. В центъра на фасадата към улицата е ситуиран централният вход на експозицията на JLR, решена като отделен обем и разделяща съществуващия шоурум на три части. В южната част на шоурума е ситуирана марката VOLVO. Входът на VOLVO е от северозападната част на парцела.

Търговската част като цяло е на две нива, като голямата светла височина необходима за автосалона, е използвана за оформяне на частично второ ниво, вградено в общия обем, където са разположени обслужващите помещения и офисите, които няма да бъдат преработвани.

Новата пристройка е изцяло съобразена със съществувашата конструкция – смесена конструкция – метални колони запълнени със стоманобетон, пълностенни греди и метални ферми за покривна конструкция и „алполик“ по ограждащи елементи. Фундирането е върху единични и ивични фундаменти. Предвижда се строителството да се извършва по традиционен за монолитното строителство начин на усилване. Конструкцията на сградата е осигурена на нормативното земетръсно въздействие. Земната основа ще бъде приета от проектанта и геолога.

Ще бъдат преработени окачените тавани, подовите настилки, облицовките по стени, съобразени с изискванията на трите марки автомобили и всички инсталации ОВК и ЕЛ.

Фасадите към улицата частично ще бъдат преработени без да се нарушава височината на шоурума в частта на VOLVO и FORD, като ще има завишение от 1м при фасадата на JLR. Северозападната фасада ще бъде частично преработена в частта на VOLVO с изграждането на нова окачена фасада по VOLVO стандарт.

2.10 Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

Строителството и експлоатацията на обекта не предполагат използването на големи количества природни ресурси. По време на строителството ще се използват строителни материали, инертни материали, вода, енергия, а при експлоатацията вода и ел. енергия за битови нужди.

Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с добив и директна експлоатация на природни ресурси, поради което качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.

Проектирането, изграждането и експлоатацията на строежа ще бъде съобразено с изградената в близост до имота инженерна инфраструктура, в т.ч. водопроводна и канализационна мрежи, трафопостове и пътища. Сградата, в която се намират обектите е съществуваща, с изградени и функциониращи необходими външни връзки (водопровод, канал, ел. захранване). Същата е въведена редовно в експлоатация с Удостоверение №15/06.03.2008г., издадено от Гл.Архитект на Община Аксаково.

По време на строителството и експлоатацията на обектa ще се използва вода за питейно-битови, технологични и ПП нужди от съществуващата площадкова водопроводна мрежа, чрез водопроводно отклонение. Отпадните води на обекта ще се заустват в в изгребна яма въведена в експлоатация с “Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое““

Електрозахранването на обекта е съществуващо. Общата инсталирана мощност на строежа е 150kW. При реконструкцията на шоурума и новата постройка, предоставената мощност се запазва, съгласно договора за присъединяване.

Имотът граничи със съществуващи пътища, като е изградена входно – изходна алея с бариера и охрана обслужващи Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое“.

По време на извършването на строително-монтажните работи, известиционното намерение не включва използването, съхранението, транспорта, производството и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората. Не се предвижда използването и съхранението на вещества и материали, които се самовъзпламеняват при допир с нагрети повърхности, няма процеси при които се отделя горим прах.

Изграждането на обекта е свързано с извършване на изкопни, бетонови, и насипни работи. Фундирането е върху еденични и ивични фундаменти. При извършване на изкопните работи ще се спазват предписанията в инженерно-геоложкото проучване. С изграждането на пристройката и реконструкцията на шоурума не се извършват никакви промени компрометиращи съществуващата конструктивна цялост на сградата.

Не се предвижда използване на горивни процеси по време на строителните работи.

Инвестиционното предложение не е свързано с добив на подземни богатства и води.

2.11 Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране

По време на строителството на обекта ще се формират следните видове отпадъци:

ПРОГНОЗА НА ОБРАЗУВАНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И СТЕПЕН НА МАТЕРИАЛНОТО ИМ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ

Излишни земни маси за извозване на депо - 657м³ в разбухнато състояние.

Смесени строителни отпадъци (17 09 04) от строителството за депониране - 34,00т.

Генерираните строителни отпадъци при строителството на обекта ще се събират разделно в открити контейнери тип "Вана" с обем V=4,00м³ .

Разделно ще се събират в съдове тип "Бобър" отпадъците от опаковки.

При строителството на обекта няма условия да се генерират опасни строителни отпадъци, подлежащи на обезвреждане.

За изграждането на обекта ще се изпълнят 540м³ изкопи плътна маса.

Излишни земни маси за извозване на депо са 657м³ в разбухнато състояние.

Смесените строителни отпадъци, които ще се извозват и депонират са 34,00т.

Излишните земни маси и смесените отпадъци се изключват от прогнозното определяне степента на материално оползотворяване, съгласно чл.32, ал.1 от ЗУО.

Строителните отпадъци, генерирани при строителстово на инвестиционното намерение, ще се събират и депонират на депо за неопасни отпадъци, определено от общинските органи. Не се предвижда допълнителна преработка на отпадъците, преди извозването им до депото.

По време на строителния процес няма да се генерират вредни и опасни за здравето и околната среда отпадъци.

По време на експлоатацията на обекта ще се формират следните видове отпадъци:

Вид

Код

Свойства

Начин на третиране

Хартиени и картонени опаковки

15.01.01

неопасни

събиране и последващо извозване на депо за битови отпадъци от лицензиран оператор

Пластмасови опаковки

15.01.02

неопасни

събиране и последващо извозване на депо за битови отпадъци от лицензиран оператор

Смесени опаковки

15.01.06

неопасни

събиране и последващо извозване на депо за битови отпадъци от лицензиран оператор

Хартия и картон

20.01.01

неопасни

събиране и последващо извозване на депо за битови отпадъци от лицензиран оператор

Стъкло

20.01.02

неопасни

събиране и последващо извозване на депо за битови отпадъци от лицензиран оператор

Текстилни материали

20.01.11

неопасни

събиране и последващо извозване на депо за битови отпадъци от лицензиран оператор

Смесени битови отпадъци

20.03.01

неопасни

събиране и последващо извозване на депо за битови отпадъци от лицензиран оператор

Количеството генерирани отпадъци ще са функция от дейността на обекта.

Смесените битови отпадъци ще се събират в контейнери и ще се извозват на депо от оторизирана фирма – съгласно сключен договор.

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързана с дейности, отделящи замърсени производствени отпадъчни води, емитиране на замърсители в атмосферата и промяна на качеството на атмосферния въздух в района.

При спазване на предвидените мерки по време на строителството и експлоатацията на обекта, не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Инвестиционното предложение не предвижда излъчване на шум и вибрации, на светлинни, топлинни или електромагнитни излъчвания.

Инвестиционното предложение не крие рискове от замърсяване на почвите или водите вследствие на изпускане на замърсители върху земята или в повърхностни водни обекти и подземни води при правилна експлоатация на обекта.

2.12 Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

По време на извършване на строителните работи, инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

Територията на инвестиционното предложение не се намира в зона с опасност от земетресения, пропадания, свлачища, ерозия, наводнения или неблагоприятни климатични условия, напр. температурни инверсии, мъгли, силни ветрове, които могат да предизвикат проблеми в околната среда при реализацията на предложението.

Инвеститорът предвижда при строителството:

- да се ползват най-кратките маршрути за предвиждане на техниката;

- да се ползва наличната инфраструктура;

- всички дейности, свързани с изграждането на обекта, да се извършват върху строителната площадка, разположена изцяло в имота;

- да се избягва струпването на голям брой техника, за да не се получи запрашване и замърсяване на въздуха с отработени от двигателите газове.

Дейностите, предвидени да се извършват по време на експлоатацията на обекта, не са източник на вредности в околната среда - въздух, почви, води.

При строителството на обекта се очаква увеличение на наднормените шумови нива от строителната техника, която ще се използва, но предвиденото строителство ще се осъществява само в светлата част на деня и няма да пречи на живущите в близост до обекта.

2.13 Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например, добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води)

Строителството и експлоатацията на обекта не предполага използването на големи количества природни ресурси. По време на строителството ще се използват строителни материали, инертни материали, вода и енергия, а при експлоатацията вода и ел. енергия за битови нужди.

В имота, предмет на инвестиционното предложение, няма находища на подземни богатства, включени в Националния баланс на запасите и ресурсите към МОСВ, съгласно разпоредбите на чл. 20 от Закона за подземните богатства. Не се предвижда добив на строителни материали.

Проектирането, изграждането и експлоатацията на строежа ще бъде съобразено с изградената в близост до имота инженерна инфраструктура, в т.ч. водопроводна и канализационна мрежи, трафопостове и пътища. Сградата, към която ще се прави пристройка и реконструкция на шоурум е съществуваща, с изградени и функциониращи необходими външни връзки (водопровод, канал, ел. захранване). Същата е въведена редовно в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация №15/06.03.2008г., издадено от Гл.Архитект на Община Аксаково.

По време на строителството и експлоатацията на обектa ще се използва вода за питейно-битови, технологични и ПП нужди от съществуващата площадкова водопроводна мрежа, чрез водопроводно отклонение. Отпадните води на обекта ще се заустват в в изгребна яма въведена в експлоатация с “Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое““

Електрозахранването на обекта е съществуващо. Общата инсталирана мощност на строежа е 150kW. При реконструкцията на шоурума и новата постройка, предоставената мощност се запазва, съгласно договора за присъединяване.

Имотът граничи със съществуващи пътища, като е изградена входно – изходна алея с бариера и охрана обслужващи Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое“.С настоящото инвестиционно намерение не се предвижда проямна на съществуващата пътна инфраструктура, както и не се налага изграждането на допълнителна инфраструктура.

2.14 Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Освен нормативно заложените в ЗУТ и изискванията на нормативната уредба в областта на здравословните и безопасни условия на труд и стандартни процедури, пряко свързани с инвестиционното намерение разрешителни няма.

При строителството и експлоатацията на строежа не се предвижда използването и/или замърсяването на подземни води в района на площадката. По време на строителството и експлоатацията на обектa ще се използва вода за питейно-битови, технологични и ПП нужди от съществуващата площадкова водопроводна мрежа, чрез водопроводно отклонение. Отпадните води на обекта ще се заустват в изгребна яма въведена в експлоатация с “Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое““

При строителството и експлоатацията на строежа, същият не предполага замърсяване на почвите в района. Инвестиционното предложение третира изграждането на Пристройка и реконструкцията на шоурума към “Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое“ находящ се в гр.Аксаково, Община Аксаково, местност „Варненски път“, ПИ039134

2.15 Замърсяване и дискомфорт на околната среда

Инвестиционното предложение не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района както по време на строителството, така и по време на експлоатацията. При разработването и одобряването на техническите/работните проекти ще бъдат заложени мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Не се предвижда използване на горивни процеси по време на строителните работи. Ще се използва основно електроенергия.

Атмосферни емисии, различни от съществуващите, ще се формират само по време на строителството. Последните ще бъдат главно прахови емисии.

Емисионното въздействие вследствие извършването на строителни работи непосредствено до работната площадка би могло да бъде значително, но кратко по време. На разстояние около 100м, въздействието върху атмосферния въздух ще бъде незначително.

Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие изграждането му, както и зоните на разпространение и обхвата на това емисионно въздействие ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на работната площадка. Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района.

От реализирането на обекта /строителство и експлоатация/ не се очакват вредни физични фактори - шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения.

2.16 Риск от инциденти

Не се очаква отрицателно въздействие и рискови инциенти, водещи до увреждане на здравето на хората на обекта. При спазване на изискванията за безопасност не следва да се очакват аварийни ситуации от експлоатацията на обекта.

а) По време на изграждане на обекта – строително-монтажните работи могат да бъдат източник на следните въздействия:

- шумово въздействие (при работа на използваните машини и техника);

- запрашаване на средата;

- възможни натравяния (при работа с лакове, латексни смеси и др.);

- вибрации (при работа на използваните машини и техника).

б) По време на експлоатация на обекта рисковите фактори са свързани с техническата изправност на съоръженията, за което трябва да се предвиди:

- подържане в постоянна изправност и добро техническо състояние на електрическата инсталация;

- текущ преглед и подръжка на всички видове технологично оборудване.

Съществува риск от злополуки по време на строителството, както и при експлоатацията на обекта - основно от пожари, които могат да навредят на здравето на хората или на околната среда, но той е в пряка зависимост от мерките, заложени в Работния проект и Правилниците, както и от квалификацията и съзнанието за отговорност на обслужващия персонал.

3. Местоположение на инвестиционното предложение

3.1 План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики както и за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита и отстоянията до тях.

Строежът е разположен в гр.Аксаково, Община Аксаково, местност „Варненски път“, ПИ039134. Имотът е собственост на“МОТО - ПФОЕ” ЕООД, съгласно Нотариален акт за удостоверяване право на собственост върху недвижим имот № 53, том II, рег. № 12771, дело № 218 от 2006г., вписване в Служба по вписванията, Вх.рег.№19261 от 03.08.2006г., Акт №109, том LXI, дело 14531. Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое“ е въведен в експлоатация с Удостоверение №15/06.03.2008г., издадено от Гл.Архитект на Община Аксаково.

Настоящото инвестиционно намерение третира изграждането на Пристройка и реконструкцията на шоурума към “Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое“ находящ се в гр.Аксаково, Община Аксаково, местност „Варненски път“, ПИ039134

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в границите на защитени зони от мрежата на “Натура 2000” по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположенaта е ЗЗ BG0002082 „Батова“ за опазване на дивите птици, съгласно изискванията на чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012г. (Обн. ДВ бр.22/2012г.), с изм. и доп. със Заповед № РД-389/07.07.2016г. (Обн.ДВ бр.59/2016г.) на Министъра на околната среда и водите. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти.

Инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитените зони BG0002082 „Батова“, поради следните причини:

- поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква реализирането и експлоатацията на обекта да доведе до натрупване на отрицателни въздействия (кумулация) от антропогенна дейност по границите на защитените зони „Батова“, в резултат от реализацията на инвестиционното предложение;

- инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони;

- реализацията на строежите няма да засегне пряко природни местообитания и местообитания на флората и фауната, представляващи предмет на опазване в защитените зони;

- инвестиционното предложение няма да доведе до намаляване на числеността на популации на видове, представляващи предмет на опазване в защитените зони и да предизвика промени в биологичното разнообразие на района като цяло;

- районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обектите няма да се наложи спазването на определени задължителни норми и изисквани, или налагане на ограничения;

- не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитените зони.

На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма площи, които се обитават от защитени, важни или чувствителни видове на флората и фауната, напр. за размножаване, гнездене, събиране на фураж, зимуване, миграция, които могат да бъдат засегнати от предложението.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма ландшафти или живописни местности, които могат да бъдат засегнати от предложението.

Територията на инвестиционното предложение не се намира в зона с опасност от земетресения, пропадания, свлачища, ерозия, наводнения или неблагоприятни климатични условия, напр. температурни инверсии, мъгли, силни ветрове, които могат да предизвикат проблеми в околната среда при реализацията на предложението.

Няма данни за наличие на представители на флората и фауната, при които вече да са разрушени естествените връзки в екосистемите или които могат да бъдат засегнати от настоящото инвестиционно предложение.

Инвестиционното предложение не засяга планински или горски месности, влажни и крайбрежни зони, защитени територии по смисъла на Закон за защитените територии, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от предложението.

Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.

При извършването на СМР се очакват неорганизирани прахови и газови емисии, образувани в резултат на строителните дейности и работещите транспортни средства, които ще оказват пряко, краткросрочно и отрицатено въздействие. Очакваното въздействие по отношение на фактора отпадъци също ще е краткотрайно по време на строителството и непряко по време на експлоатацията.

В имота, в който е изграден Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое“, няма находища на подземни богатства, включени в Националния баланс на запасите и ресурсите към МОСВ, съгласно разпоредбите на чл. 20 от Закона за подземните богатства.

Строителството и експлоатацията на обекта не предполагаа използването на големи количества природни ресурси. По време на строителството ще се използват строителни материали, инертни материали, вода, енергия, а при експлоатацията вода и ел. енергия за битови нужди.

Предвид местоположението на предвидения за изграждане строеж - в рамките на поземления имот, не се очаква трансгранично въздействие както по време на строителството, така и по време на експлоатацията на строежа.

Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с добив и директна експлоатация на природни ресурси, поради което качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.

Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие неговото изграждане, както и зоните на разпространение и обхвата на това емисионно въздействие ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на работната площадка. Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района.

При строителството на обекта се очаква увеличение на наднормените шумови нива от строителната техника, която ще се използва, но предвиденото строителство ще се осъществява само в светлата част на деня и няма да пречи на живущите в близост до обекта.

3.2 Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи

Строежът е разположен в гр.Аксаково, Община Аксаково, местност „Варненски път“, ПИ039134. Имотът е собственост на“МОТО - ПФОЕ” ЕООД, съгласно Нотариален акт за удостоверяване право на собственост върху недвижим имот № 53, том II, рег. № 12771, дело № 218 от 2006г., вписване в Служба по вписванията, Вх.рег.№19261 от 03.08.2006г., Акт №109, том LXI, дело 14531.

В същия имот е изграден и функциониращ Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое“ редовно въведен в експлоатация. Инвестиционното предложение представлява пристройка към съществуващия в имота комплекс и реконструкция на шоурума на функциониращата сграда, като новата пристройка ще бъде естетически и функционално издържано естествено допълнение на съществуващата в имота сграда.

Околното застрояване не създава нито функционални, нито обемно-пространствени конфликти с бъдещия обект. Имотът има добра визия, като се има в предвид и функцията на сградата – шоурум за нови автомобили. Местоположението на площадката е подходящо от гледна точка на пътно-транспортната обстановка за реализиране на такъв вид проект.

3.3 Зониране или земеползване съобразно одобрени планове

Настоящото предложение се извършва във връзка с одобряването на проектна документация и издаване на разрешение за строеж за: „“Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое“ с местонахождение гр.Аксаково, Община Аксаково, местност „Варненски път“, ПИ039134 – Пристройка и реконструкция на шоурум“.

Имота в който е планирано да се осъществи инвестиционното намерение се намира в гр.Аксаково, Община Аксаково, местност „Варненски път“, ПИ039134 , собственост на възложителя съгласно Нотариален акт за удостоверяване право на собственост върху недвижим имот № 53, том II, рег. № 12771, дело № 218 от 2006г., вписване в Служба по вписванията, Вх.рег.№19261 от 03.08.2006г., Акт №109, том LXI, дело 14531. и в него има изграден Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое“ редовно въведен в експлоатация с Удостоверение №15/06.03.2008г., издадено от Гл.Архитект на Община Аксаково.

Имотът е свободностоящ, граничи със съществуващи пътища, като е изградена входно – изходна алея с бариера и охрана обслужващи Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое“.

Съгласно ОУП на Община Аксаково, имотът попада в Смесена обслужващо-производствена зона (СОП).

Теренът се намира в територия попадаща устройствена зона характеризираща се с:

- подходяща среда – смесена обслужващо-производствена зона (СОП);

- транспортно-комуникационна обезпеченост;

- район с изградена инженерна инфраструктура;

- имотът не попада в обхвата на защитени територии и защитени зони.

3.4 Чувствителни територии в това число чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и други; Национална екологична мрежа

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в границите на защитени зони от мрежата на “Натура 2000” по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположенaта е ЗЗ BG0002082 „Батова“ за опазване на дивите птици, съгласно изискванията на чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012г. (Обн. ДВ бр.22/2012г.), с изм. и доп. със Заповед № РД-389/07.07.2016г. (Обн.ДВ бр.59/2016г.) на Министъра на околната среда и водите. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти.

Инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитената зона BG0002082 „Батова“, поради следните причини:

- поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се очаква реализирането и експлоатацията на обекта да доведе до натрупване на отрицателни въздействия (кумулация) от антропогенна дейност по границите на защитената зона „Батова“, в резултат от реализацията на инвестиционното предложение;

- инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони;

- реализацията на строежите няма да засегне пряко природни местообитания и местообитания на флората и фауната, представляващи предмет на опазване в защитените зони;

- инвестиционното предложение няма да доведе до намаляване на числеността на популации на видове, представляващи предмет на опазване в защитените зони и да предизвика промени в биологичното разнообразие на района като цяло;

- районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обектите няма да се наложи спазването на определени задължителни норми и изисквани, или налагане на ограничения;

- не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитените зони.

На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма площи, които се обитават от защитени, важни или чувствителни видове на флората и фауната, напр. за размножаване, гнездене, събиране на фураж, зимуване, миграция, които могат да бъдат засегнати от предложението.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма ландшафти или живописни местности, които могат да бъдат засегнати от предложението.

Територията на инвестиционното предложение не се намира в зона с опасност от земетресения, пропадания, свлачища, ерозия, наводнения или неблагоприятни климатични условия, напр. температурни инверсии, мъгли, силни ветрове, които могат да предизвикат проблеми в околната среда при реализацията на предложението.

Няма данни за наличие на представители на флората и фауната, при които вече да са разрушени естествените връзки в екосистемите или които могат да бъдат засегнати от настоящото инвестиционно предложение.

Инвестиционното предложение не засяга планински или горски месности, влажни и крайбрежни зони, защитени територии по смисъла на Закон за защитените територии, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от предложението.

Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.

При извършването на СМР се очакват неорганизирани прахови и газови емисии, образувани в резултат на строителните дейности и работещите транспортни средства, които ще оказват пряко, краткросрочно и отрицатено въздействие. Очакваното въздействие по отношение на фактора отпадъци също ще е краткотрайно по време на строителството и непряко по време на експлоатацията.

В имота, в който е изграден Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое“, няма находища на подземни богатства, включени в Националния баланс на запасите и ресурсите към МОСВ, съгласно разпоредбите на чл. 20 от Закона за подземните богатства.

Строителството и експлоатацията на обекта не предполагаа използването на големи количества природни ресурси. По време на строителството ще се използват строителни материали, инертни материали, вода, енергия, а при експлоатацията вода и ел. енергия за битови нужди.

Предвид местоположението на предвидения за изграждане строеж - в рамките на поземления имот, не се очаква трансгранично въздействие както по време на строителството, така и по време на експлоатацията на строежа.

Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с добив и директна експлоатация на природни ресурси, поради което качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.

Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие неговото изграждане, както и зоните на разпространение и обхвата на това емисионно въздействие ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на работната площадка. Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района.

При строителството на обекта се очаква увеличение на наднормените шумови нива от строителната техника, която ще се използва, но предвиденото строителство ще се осъществява само в светлата част на деня и няма да пречи на живущите в близост до обекта.

3.4а Качеството и регенеративната способност на природните ресурси

Настоящото предложение третира изграждане на пристройка и реконструкция на шоурум към вече въведения в експлоатация и работещ “Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое“”с местонахождение гр.Аксаково, Община Аксаково, местност „Варненски път“,ПИ039134.

Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с добив и директна експлоатация на природни ресурси, поради което качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.

3.5 Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположението

Няма разгледани алтернативи, тъй като имота е собственост на възложителя. Имота на възложителя се намира в територия попадаща в Смесена обслужващо-производствена зона (СОП).

Предвиденият за реализиране строеж съответства на тази зона за застрояване. Местоположението на площадката е подходящо от гледна точка на инфраструктурната и комуникационна обстановка за реализиране на такъв вид проект.

Проектирането, изграждането и експлоатацията на строежа ще бъде съобразено с изградената в близост до имота инженерна инфраструктура, в т.ч. водопроводна и канализационна мрежи, трафопостове и пътища.

Имотът е свободностоящ, граничи със съществуващи пътища. Основният пешеходен и автомобилен подход към сградата се осъществява от изградена входно – изходна алея с бариера и охрана обслужващи Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое“.С настоящото инвестиционно намерение не се предвижда проямна на съществуващата пътна инфраструктура, както и не се налага изграждането на допълнителна инфраструктура.

По време на строителството и експлоатацията на обектa ще се използва вода за питейно-битови, технологични и ПП нужди от съществуващата площадкова водопроводна мрежа, чрез водопроводно отклонение. Отпадните води на обекта ще се заустват в в изгребна яма въведена в експлоатация с “Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое““

Електрозахранването на обекта е съществуващо. Общата инсталирана мощност на строежа е 150kW. При реконструкцията на шоурума и новата постройка, предоставената мощност се запазва, съгласно договора за присъединяване.

Околното застрояване не създава нито функционални, нито обемно-пространствени конфликти с бъдещия обект. Имотът има добра визия откъм основните подходи към сградата. Местоположението на площадката е подходящо от гледна точка на пътно-транспортната обстановка за реализиране на такъв вид проект.

Реализирането на инвестиционния проект представлява по-добрата алтернатива от гледна точка на социално-икономическите и инфраструктурни условия за развитие на района. “Нулева” алтернатива ще означава инвестиционното намерение да не се реализира.

4. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение)

4.1 Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ланшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, разлините видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шум, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми

Въздействие върху хората и тяхното здраве

Предвид устройствената зона (смесена обслужващо-производствена зона), характерът на инвестиционното предложение не е свързан с добив и директна експлоатация на природни ресурси, поради което качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати. Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението в местност „Варненски път“, община Аксаково.

По време на изграждането на обекта, здравният риск на работещите се формира от наличните вредни фактори на работната среда - шум, вибрации, прах. Определените въздействия са ограничени в периода на строителството. Потенциалният здравен риск е налице само при системно неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на Наредба №2/2004г. за минимални изисквания за спазване на здравословните и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи.

По време на извършване на строителните работи, инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

Атмосфера и атмосферен въздух

Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие неговото изграждане, както и зоните на разпространение и обхвата на това емисионно въздействие ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на работната площадка. Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района.

Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района на разглежданата площадка.

От дейността на обекта не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух, тъй като в обекта няма да се извършва производствена дейност, поради което не се очаква и отделянето на вредни емисии.

Дейността няма да оказва въздействие върху качеството на атмосферния въздух и не предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества във въздуха над ПДН.

Характерът на инвестиционното предложение не предполага отделянето на емисии и отпадъци във вид и количества, които да доведат до значително отрицателно въздействие върху водите, въздуха или почвите като ключови елементи от значение за опазване на природни местообитания на дивата флора и фауна, и опазваните птици в най-близко разположените защитени зони.

Води

Проектирането, изграждането и експлоатацията на строежа ще бъде съобразено с изградената в близост до имота инженерна инфраструктура, в т.ч. водопроводна и канализационна мрежи.

Изпълнението на инвестиционното предложение не е свързано с рискове от замърсяване или увреждане на повърхностни и подземни води.

Захранването на обекта с вода за питейно-битови нужди ще става от съществуващата за комплекса водопроводна мрежа. Отпадните води ще се заустват в изгребна яма въведена в експлоатация с “Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое“

При нормална експлоатация на така предвидената площадкова мрежа не се очаква съществена промяна или замърсяване на повърхностните и подземни води в района на площадката.

Характерът на инвестиционното предложение не предполага отделянето на емисии и отпадъци във вид и количества, които да доведат до значително отрицателно въздействие върху водите, въздуха или почвите като ключови елементи от значение за опазване на природни местообитания на дивата флора и фауна, и опазваните птици в най-близко разположените защитени зони.

Земни недра, минерално разнообразие, почви и ландшафт

Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра, минералното разнообразие, почвите и ландшафта.

Биоразнообразие и неговите елементи, защитени територии, паметници на култура

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в границите на защитени зони от мрежата на “Натура 2000” по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположенaта е ЗЗ BG0002082 „Батова“ за опазване на дивите птици, съгласно изискванията на чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012г. (Обн. ДВ бр.22/2012г.), с изм. и доп. със Заповед № РД-389/07.07.2016г. (Обн.ДВ бр.59/2016г.) на Министъра на околната среда и водите. Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка.

Инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитената зона BG0002082 „Батова“, поради следните причини:

- инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони;

- реализацията на строежите няма да засегне пряко природни местообитания и местообитания на флората и фауната, представляващи предмет на опазване в защитените зони;

- инвестиционното предложение няма да доведе до намаляване на числеността на популации на видове, представляващи предмет на опазване в защитените зони и да предизвика промени в биологичното разнообразие на района като цяло;

- районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обектите няма да се наложи спазването на определени задължителни норми и изисквани, или налагане на ограничения;

- не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитените зони.

Инвестиционното предложение не засяга планински или горски местности, влажни и крайбрежни зони, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.

Отпадъци при строителството и експлоатацията на обекта съгласно Наредба №3 за класификация на отпадъците от 2004г.

По време на строителството на обекта ще се формират следните видове отпадъци:

Излишни земни маси за извозване на депо - 657м³ в разбухнато състояние.

Смесени строителни отпадъци (17 09 04) от строителството за депониране - 34,00т.

Генерираните строителни отпадъци при строителството на обекта ще се събират разделно в открити контейнери тип "Вана" с обем V=4,00м³ .

Разделно ще се събират в съдове тип "Бобър" отпадъците от опаковки.

При строителството на обекта няма условия да се генерират опасни строителни отпадъци, подлежащи на обезвреждане.

За изграждането на обекта ще се изпълнят 540м³ изкопи плътна маса.

Излишни земни маси за извозване на депо са 657м³ в разбухнато състояние.

Смесените строителни отпадъци, които ще се извозват и депонират са 34,00т.

Излишните земни маси и смесените отпадъци се изключват от прогнозното определяне степента на материално оползотворяване, съгласно чл.32, ал.1 от ЗУО.

Строителните отпадъци, генерирани при строителстово на инвестиционното намерение, ще се събират и депонират на депо за неопасни отпадъци, определено от общинските органи. Не се предвижда допълнителна преработка на отпадъците, преди извозването им до депото.

По време на строителния процес няма да се генерират вредни и опасни за здравето и околната среда отпадъци.

На обекта не се предвиждат дейности по обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци, а само и единствено временно съхраняване.

По време на експлоатацията на обекта ще се формират следните видове отпадъци:

Вид

Код

Свойства

Начин на третиране

Хартиени и картонени опаковки

15.01.01

неопасни

събиране и последващо извозване на депо за битови отпадъци от лицензиран оператор

Пластмасови опаковки

15.01.02

неопасни

събиране и последващо извозване на депо за битови отпадъци от лицензиран оператор

Смесени опаковки

15.01.06

неопасни

събиране и последващо извозване на депо за битови отпадъци от лицензиран оператор

Хартия и картон

20.01.01

неопасни

събиране и последващо извозване на депо за битови отпадъци от лицензиран оператор

Стъкло

20.01.02

неопасни

събиране и последващо извозване на депо за битови отпадъци от лицензиран оператор

Текстилни материали

20.01.11

неопасни

събиране и последващо извозване на депо за битови отпадъци от лицензиран оператор

Смесени битови отпадъци

20.03.01

неопасни

събиране и последващо извозване на депо за битови отпадъци от лицензиран оператор

Количеството генерирани отпадъци ще са функция от дейността на обекта.

Смесените битови отпадъци ще се събират в контейнери и ще се извозват на депо от оторизирана фирма – съгласно сключен договор.

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързана с дейности, отделящи замърсени производствени отпадъчни води, емитиране на замърсители в атмосферата и промяна на качеството на атмосферния въздух в района.

При спазване на предвидените мерки по време на строителството и експлоатацията на обекта, не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Инвестиционното предложение не предвижда излъчване на шум и вибрации, на светлинни, топлинни или електромагнитни излъчвания.

Инвестиционното предложение не крие рискове от замърсяване на почвите или водите вследствие на изпускане на замърсители върху земята или в повърхностни водни обекти и подземни води при правилна експлоатация на обекта.

Физични фактори

Характерът на дейността на бъдещия обект няма да бъде източник на шумови нива на работните места над ПДН 85dВ/А/ допустимо ниво на дневната персонална шумова експозиция на работещия/, съгласно Наредба № 2/27.02.2003г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на шум при работа.

Съгласно Наредба № 6/26.06.2006г. за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различни части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойността на показателите за шум в околната среда /ДВ. бр.58/18.07.2006г. граничните стойности на нивото но шума в различни територии и устройствени зони в урбанизирани територии и извън тях в dВ/А/ са следните:

Урбанизирана градска среда:

- ден - 60dВ/А/;

- вечер - 55dВ/А/;

- нощ - 50dВ/А/.

При строителството на обекта се очаква увеличение на наднормените шумови нива от строителната техника, която ще се използва, но предвиденото строителство ще се осъществява само в светлата част на деня и няма да пречи на живущите в близост до обекта.

Проникването на шума от помещенията в околната среда зависи от редица фактори, като: акустична характеристика на шумовите източници (мощност, спектрален състав, размери и акустични качества на помещението, звукоизолираща способност на ограждащите конструкции, разположение и други).

Звуковото поле на територията и около площадката ще се формира от наслагването на шума излъчван от вътрешните и външни източници, в резултат на което ще се получи сложна емисионна картина.

Изграждането и експлоатацията на обекта са свързани с известно завишаване интензивността на автомобилния поток, но не се очаква надвишаване на шумовите нива над пределно допустимите норми.

Използваните строителни материали, машини и конструкции ще гарантират необходимата шумоизолация и виброустойчивост.

При въвеждане на обекта в експлоатация, ако не бъдат достигнати нормативните изисквания следва да се предвидят мерки за шумозащита.

Инвестиционното предложение не предвижда излъчване на шум и вибрации, на светлинни, топлинни или електромагнитни излъчвания.

4.2 Въздействие върху елементите от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в границите на защитени зони от мрежата на “Натура 2000” по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположенaта е ЗЗ BG0002082 „Батова“ за опазване на дивите птици, съгласно изискванията на чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012г. (Обн. ДВ бр.22/2012г.), с изм. и доп. със Заповед № РД-389/07.07.2016г. (Обн.ДВ бр.59/2016г.) на Министъра на околната среда и водите.

Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка.

Характерът на инвестиционното предложение не предполага отделянето на емисии и отпадъци във вид и количества, които да доведат до значително отрицателно въздействие върху водите, въздуха или почвите като ключови елементи от значение за опазване на природни местообитания на дивата флора и фауна, и опазваните птици в най-близко разположените защитени зони.

4.3 Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)

Имотът е собственост на възложителя, и попада в градоустройствена зона подходяща за реализиране на инвестиционното предложение. Основните мотиви за необходимостта от реализация на инвестиционното предложение включват:

- подходяща среда – строежа попада в устройствена зона СОП (смесена обслужващо-производствена зона);

- транспортно-комуникационна обезпеченост;

- район с изградена инженерна инфраструктура;

- имотът не попада в обхвата на защитени територии и защитени зони.

Очакваното въздействие ще бъде:

- краткотрайно по време на изграждане на обекта;

- непряко по време на експлоатацията.

Не се очакват негативни въздействия върху компонентите и факторите на околната среда. Очаквано въздействие: краткотрайно по време на строителството, непряко по време на експлоатация.

Инвестиционното предложение не крие рискове от замърсяване на почвите или водите в следствие на изпускане на замърсители върху земята или в повърхностни водни обекти и подземни води при правилна експлоатация на обекта.

Реализирането на инвестиционното предложение ще има положително въздействие от гледна точка на социално-икономическите условия в района. Изразява се в разкриване на временни работни места на етап проектиране и строителство – осигурява се временна работна заетост на проектантски и строителни фирми и разкриване на постоянни работни места на етап експлоатация.

4.4 Обхват на въздействието - географски район, засегнато население, населени места (наименование, вид- град, село, курортно селище, брой жители и други)

Очакваното въздействие може да се оцени като:

- с малък териториален обхват – на територията на една община;

- локален характер, незначително и с възможност за възстановяване.

Засегнати могат да бъдат само обслужващия персонал на обекта и то в незначителна степен, при неспазване изискванията за безопасни условия на труд.

4.5 Вероятност на поява на въздействието

Вероятността от поява на въздействие се свежда до минимум с предвидените от възложителя мерки за предотвратяване и намаляване на влиянието и ликвидиране на последствията от пожари и аварии.

4.6 Продължителност, честота и обратимост на въздействието

Продължителността на въздействие зависи от времето на строителство и експлоатацията на обекта.

Обратимостта е в зависимост от времето за прилагане и реагиране съгласно разработен План за действие при природни бедствия, аварии и пожари, земетръс и наводнения.

4.7 Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда

По време на строителството и експлоатацията на обекта е необходимо да се спазват следните изисквания:

- да се предвиди събиране и извозване на генерираните твърди битови отпадъци в контейнери;

- по време на строителството и експлоатация на обекта да се осигури разделно събиране на различните видове отпадъци, формирани от обекта, като се регламентира тяхното третиране;

- да се съгласува с общинската администрация мястото и маршрута за депониране на строителните отпадъци;

- при изграждане на обекта да се спазят изискванията за рационалното използване на площадката и ограничаване от евентуално замърсяване на прилежащите площи;

- стриктно да се спазва изискването за сухо почистване;

- да се провежда непрекъснат експлоатационен контрол на всички машини и съоръжения, за да бъдат поддържани в режим на нормална работа с оглед поддържане на шумов и акустичен комфорт.

4.8 Трансграничен характер на въздействията

Предвид местоположението и вида на предвидения за изграждане строеж, не се очаква трансгранично въздействие, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията на строежа.

5. Заключение

Преценката за въздействието на “Търговски и сервизен комплекс „Мото-Пфое“ с местонахождение гр.Аксаково, Община Аксаково, местност „Варненски път“, ПИ039134 – Пристройка и реконструкция на шоурум“показва, че при спазване от страна на възложителя на предложените мерки за намаляване на отрицателните последици от реализирането на обекта, не се очаква негативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.

Възложител:

гр. Варна

Емилия Христова

Упълномощен представител на “МОТО-ПФОЕ” ЕООД

назад към всички