• Ford
  • Volvo
  • Jaguar
  • Land Rover
x
Moto-Pfohe Open menu

Новини

20 000 лева за проекти на екологична и културна тема. До 29 ноември Дарителска програма приема кандидати

Предстои финалът на 17-ото издание на Дарителската програма за опазване на природното и културно наследство в България . Основна цел на конкурса е да издирва и подкреп я проекти , които се грижат за околната среда и съхраняване на природните ресурси, за културн ата съкровищница и националната памет. П рограмата целенасочено п оощрява също детск о и младежк о участие , като насърч ава социалната ангажираност на младежите отново в две те важни направления – екология и култура.

Кандидатстването в Дарителската програма е изключително лесно – попълнен кратък формуляр с целево описание на проекта, заедно с приложени илюстративни материали се изпращат до координационния център в София. Р егламентът и формулярът за участие са публикувани на сайта www.motopfohe.bg

До 29 ное мври т.г. компанията-организатор Мото-Пфое, приема неограничен брой проекти в двете направления екология и култура. Важно условие е кандидат стващите разработки да са в процес на реализация към момента на подаване на документите. П роекти , чиито автори са д е ца и младеж и на възраст до 18 години , участват под ръководството на пълнолетни лица.

Общият награден фонд за 201 4 г. е в размер на 20 000 лв. Ще бъде отличен един национален победител и ще се присъдят до две поощрителни награди. Експертно жури оценява проектите – п редседател е д-р Петър Янков от Българското дружество за защита на птиците, а членове са представители на министерствата на околната среда и водите, културата , науката и образованието . Наблюдател при журирането е организацията WWF България . Крайният срок за подаване на документи за участие е 29 ное мври 201 4 г. Информация може да се получи на тел. (02) 9842 269, 9842 273, 9842 257 и на contacts@motopfohe.bg .

###

Приложени снимки: Наградените проекти в Дарителската програма през 2013 г.

„Задругата на орела”. Проектът на Българското дружество за защита на птиците работи в две основни направления: развитие на групите на пазителите чрез въвличането им в преки природозащитни дейности и повишаване на обществената подкрепа за Царския орел чрез насърчаване на устойчив местен поминък, проучване храната на вида, развитие на еко туризма.

„ЕлПасо – хипотерапия с децата от с. Доганово – създаване на био градина и книга на билките в ранчото”. Фондация „Движение на българските майки“ повече от две години запознава децата от Дома за деца лишени от родителски грижи в с. Доганово с живота в стопанството, отглеждането и грижата за животните, обич и знания за природата. Те посещават два пъти месечно ранчото, учат и се грижат за животните и растенията, садят зеленчуци, събират билки и се учат да яздят чрез хипотерапия.

„Градината на символизма” – Проект на Националния литературен музей за създаването на екологичен център – възстановка на стар градски двор от началото на ХХ век и превръщане на двора на къщата-музей „Христо Смирненски“ в уникален „литературен парк“, където по оригинален и интригуващ начин ученици, студенти и посетители да бъдат запознавани едновременно с природата и с културната памет на София.

назад към всички