• Ford
  • Volvo
  • Jaguar
  • Land Rover
x
Moto-Pfohe Open menu

Дарителска програма - Регламент Сезон 2017-2018

 

I. Общо описание и право на участие

Дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на околната среда е отворена за всякакъв вид инициативи за опазване на околната среда и културното наследство – индивидуални или колективни – които са действащи през 2017 г. и до момента на изпращане на формуляра за участие през 2018г. Проекти, които са в процес на планиране, в идейна фаза, или са приключили, не се взимат под внимание. В програмата могат да участват включително и инициативи, чиито автори са млади хора на възраст под 18 години, като в този случай се изисква проектът им да се осъществява под ръководството на пълнолетни лица.

 

II. Категории

 

1. Опазване на природната среда     

Проекти за опазване на флората и/или фауната, и/или природни феномени. Проекти, свързани със създаване/внедряване на зелени технологии, с намаляване консумацията на природни ресурси и/или с понижаване степента на замърсяване на околната среда.

2. Опазване на културното наследство      

Проекти за съхраняване на сътворените от човека обекти от националното и/или европейско културно-историческо наследство. Проекти, чиято цел е създаване на нови, или обогатяване на традиционни културни ценности.

 

III. Оценка, награди, награден фонд

- Журито на Дарителската програма оценява проектите, в зависимост от следните критерии, без да са подредени по важност:

       1     Полезност и практичност  

       2     Мисия на проекта

       3     Финансова нужда  

       4     Оригиналност 

       5     Значение за опазване на общонационалното природно и културно наследство

- Журито излъчва в рамките на всяко издание на Дарителската програма един национален победител. По своя преценка и убеждение журито има право да присъди и до две поощрителни награди.

- Общият награден фонд за всяко издание на програмата е 20 000 лева. Той се разпределя между наградените проекти, като Наградата за националния победител е минимум 10 000 лева.

 

IV. Правила за участие

- В Дарителската програма на Мото-Пфое се допускат проекти, които са във фаза от своето развитие, т.е. реализацията им трябва да е започнала към момента на подаване на документи за участие. Проекти, които са на идеен етап няма да бъдат допускани до процеса на журиране, тъй като целта на Дарителската програма е да подпомогне по-нататъшното разгръщане и/или приключването на проектите.

- Не се допускат до участие проекти, които вече са завършени.

- Не се разглеждат и допускат до участие проекти, чиято крайна цел е свързана с финансиране издаването на книги, CD-та, DVD-та, мултимедийни презентации, спектакли, филми, електронни каталози, създаване и администриране на уеб- сайтове, блогове, профили и страници в социални мрежи, както и с реализацията на концерти, спектакли, фестивали, семинари, конференции, конгреси и други подобни еднократни публични изяви и събития. Изключение от това правило правят случаите, в които изброените в предното изречение форми са само елемент или фаза на проекта.

- В програмата могат да участват автори на проекти, които са деца и/или младежи при условие, че пълнолетни лица над 18 г. оказват административна помощ при реализацията на инициативите им.

 

V. Документи за участие:

        1. Ясно и четливо попълнен формуляр за участие (изтегля от корпоративния интернет адрес: www.motopfohe.bg) - от всички думи "формуляр" в настоящия текст или от този ЛИНК

        2. По-подробно описание на проекта в обем до 20 страници А4, включващо: целите, извършената дейност до момента на кандидатстване, кратко описание на организационните фази за реализирането му, ползите от проекта, друга важна информация по преценка на авторите. Обемът по тази точка не трябва да надхвърля 20 страници А4. Подробното описание на проекта трябва да завършва с дата, подпис (на автора или лицето, представляващо организацията) и печат на организацията. Документи, които не са оформени, както е посочено по-горе, няма да бъдат допускани до процеса на журиране.

        3. Илюстративен материал (според спецификата на проекта) – снимки, аудио- или видео материали на дискове или USB-носители и др. Илюстративните материали ще бъдат запазени от организаторите и е възможно да бъдат използвани в публична комуникация за огласяване на програмата и проектите-участници. На тях трябва да бъдат ясно обозначени: 1. име на проекта; 2. автор на проекта; 3. описание на илюстративния материал. Материалите трябва да бъдат без ограничени права за използване и разпространение от страна на организаторите на програмата.

ВАЖНО – Да се изпращат единствено копия като илюстративни материали. Да НЕ се изпращат уникални материали, или такива с висока стойност. Изпращаните предмети не бива да са тежки и/или обемни.

      4. Документи за легитимиране:

  1. копие от лична карта и валидно свидетелство за съдимост за физически лица;
  2. копие от съдебна регистрация и актуално състояние за юридически лица.

- Всички необходими за участие в програмата документи и материали (формуляр, подробно описание на проекта, илюстративни материали, документи за легитимиране) трябва да бъдат изпратени едновременно.

- Организаторите не са длъжни да връщат обратно комплекта с документи за участие.

- Авторите на отличените проекти трябва да изразят съгласие и да имат готовност за участие в подбрани и подходящи инициативи за огласяване на Дарителската програма.

- Авторите на отличените проекти трябва да изразят съгласие резюме със съдържанието на проекта, както и онагледителни материали да могат да се публикуват в медиите с цел огласяване на Дарителската програма.

- Решението на журито e окончателно.

 

VI. Кандидатстване, изпращане на документите, срокове:

- Формулярът за участие се изтегля от корпоративния интернет сайт;

- Документите за участие в Дарителската програма Сезон 2017-2018 (формуляр, подробно описание на проекта, илюстративни материали, документи за легитимиране) се изпращат на адрес:

     1360 София

     ж.к Люлин

     бул. "Сливница" 444

     Мото-Пфое ЕООД

     За Дарителската програма

 

- Краен срок за кандидатстване: 28 март 2018 г. (важи датата на пощенското клеймо или на входящия номер, ако е доставено лично на адреса по-горе.)

- Ще бъдат приемани единствено проекти, съобразени с гореизложените правила и изисквания.

- Обявяването на победителите се осъществява по време на официална церемония, м. декември 2018. Датата ще се обяви допълнително.

 

За повече информация:

- запитвания по електронен път: contacts@motopfohe.bg

- запитвания на телефони: (02) 9842 387; (02) 9842 269; (02) 9842 332

назад напред