• Ford
  • Volvo
  • Jaguar
  • Land Rover
x
Moto-Pfohe Open menu

Въпроси и отговори

Какъв е максималният лизингов период?

Максималният лизингов период за финансов лизинг е 7 години за нови автомобили и 4 за автомобили втора употреба.За оперативен лизинг максималният срок е 5 години.

Каква е минималната авансова вноска?

Минималната авансова вноска варира между 10 и 20% за нови автомобили и е 30% за автомобили втора употреба. Зависи от модела на автомобила, лизинговия период и избрания застраховател.

Собствен ли е лизингът, който предлагате?

Да, предлагаме собствено финансиране, което ни дава възможност да сме максимално гъвкави в условията си.

Дължа ли такса за кандидатстване и в какъв срок ще получа отговор?

Изисква ли се поръчител по лизинга?

Поръчител по лизинга може да се изисква в много редки случаи, например при новоучредена фирма или недостатъчен доход, деклариран от ФЛ.

Мога ли да изплатя предсрочно задълженията си?

Да, по всяко време от лизинговия период можете да изплатите изцяло или частично задълженията си. При частично погасяване и заявено желание от Ваша страна ще преизчислим погасителния план, като намалим главницата с авансово внесената сума.

Мога ли да управлявам автомобила в чужбина?

Да, ще Ви издадем нотариално заверено пълномощно. За целта е необходимо да се свържете с Вашия търговец.

Мога ли да прехвърля правата и задълженията по лизинга на трето лице или фирма?

Да, след одобрение и изготвяне на споразумение, независимо изтекъл ли е лизинговият период или не. За изготвяне на споразумението дължите такса от 360 лв. с ДДС.

Предлага ли се изкупуване на автомобила по време на лизинга или след приключването му?

Да, във всеки един момент можем да оценим вашия автомобил и да го заменим за нов.

Мога ли да разсроча остатъчната стойност или удължа лизинговия период, с цел намаляване на месечните вноски, ако срещна затруднение с погасяването им?

Да, след съгласие от наша страна и изготвяне на допълнително споразумение.

Къде се извършва сервизирането на автомобила?

До прехвърляне на собствеността техническото обслужване и ремонт на автомобила се извършватв оторизираните отсъответния производител на марката сервизи. Всяко изключение от това правило става само след изрично писмено съгласие на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ.

Кои са задължителните застраховки за лизинговите автомобили и кой ги сключва?

До приключване на лизинговия договор застраховките се сключват през застрахователен брокер "ПФОЕ АГЕНЦИЯ" и се заплащат към Застрахователя. Целим автомобилът да има максимална застрахователна защита, която задължително включва  “Пълно автокаско”, включително “Кражба” и “Грабеж”, “Гражданска отговорност” и “Застраховка на местата”.Застраховка “Пълно автокаско” може да бъде разсрочена до 4 вноски в рамките на една година.

Какво ще стане, ако пропусна да платя застрахователната премия в срока на лизинга?

Навременното плащане на застрахователните премии е отговорност на  ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ, но в случай на забава ние имаме право да ги заплатим вместо Вас и да Ви фактурираме направения разход. Съответната застрахователна премия автоматично става дължима към Лизингодателя, за което ще Ви бъде издадено Уведомление за дължими плащания.

Как да постъпя при щета?

При щети трябва да се постъпва съгласно самото конкретно събитие (дали е на паркинг, в движение, дали става въпрос за кражба или тотална щета и т.н.). Във всички случаи важно е да следвате поне тези стъпки:

  • Незабавно да ги обявите в Застрахователната компания, към която е Каското на вашия автомобил;
  •  Ако компанията разполага с Мобилни групи, да им позвъните. Телефоните за обявяване на щета са описани в полицата по Каско.
  • Винаги при щети е добре да позвъните и на номер 112 за регистриране на щетата и да поискате входящ номер.

Как ще получавам фактурите за месечните вноски и информация за възникналите съпътстващи разходи по договора (данък МПС, префактурирана застраховка и т.н.)?

Всички издадени фактури са достъпни за Вас чрез менюто "Моето Мото Пфое" или като кликнете тук. Освен достъп до самите документите имате възможност да проследявате как се усвояват направените плащания и какви са оставащите задължения с настъпил падеж. В Лизинговия договор е регламентиран редът, по който се погасяват възникналите вземания. Парола и потребителско име ще получите от Вашия търговец или на телефони: 02/984 2 394; 02/984 2 353;

Защо когато въведа всички критерии, необходими за влизане в „Секция Е-фактура” ми изписва съобщение, че няма налични фактури, а съм получил уведомление за издадена такава?

Не се въвеждат никакви филтри след влизане в Секция е-фактура (напр. Период на издаване, № на договор и т.н.). Единствено трябва да се сложи отметка към коя от двете фирми е сключен договора – Мото-Пфое ЕООД или Мото-Пфое Лизинг.

Имам нова лична карта, нов управител на дружеството или нов адрес за кореспонденция. Трябва ли да уведомя компанията за тази промяна и какви стъпки да предприема?

Да, трябва да ни уведомите писмено по удобен за Вас начин - факс: 02/984 22 33, електронна поща: Liulin@motopfohe.bg, Пощенски адрес:  София 1360; Централен офис бул. Сливница № 444.