Необходими документи

Необходими документи

 

Изисквани документи от Юридически лица:

  • финансов отчет на фирмата за последната финансова година и за последния отчетен период, в зависимост от прилаганите от лизингополучателя счетоводни стандарт
  • удостоверение за актуално състояние на фирмата, издадено от окръжния съд по регистрацията или от Агенцията по вписванията, със срок на валидност 3 (три) месеца от датата на издаването му
  • заверено копие на шофьорска книжка и удостоверение за самоличност ( лична карта)
  • декларация за предоставяне на личнни данни, произход на средства и по Кодекса за застраховането
  • декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари и по Закона за финансовите институции

Изисквани документи от Физически лица:

  • документ за доказване на доход
  • заверено копие на шофьорска книжка и удостоверение за самоличност ( лична карта)
  • декларация за предоставяне на личнни данни, произход на средства и по Кодекса за застраховането