• Ford
  • Volvo
  • Jaguar
  • Land Rover
x
Moto-Pfohe Open menu

Q & A

Кои са задължителните застраховки за лизинговите автомобили и кой ги сключва?

До приключване на лизинговия договор застраховките се сключват през застрахователен брокер "ПФОЕ АГЕНЦИЯ" и се заплащат към Застрахователя. Целим автомобилът да има максимална застрахователна защита, която задължително включва  “Пълно автокаско”, включително “Кражба” и “Грабеж”, “Гражданска отговорност” и “Застраховка на местата”.Застраховка “Пълно автокаско” може да бъде разсрочена до 4 вноски в рамките на една година.

Какво ще стане, ако пропусна да платя застрахователната премия?

Навременното плащане на застрахователните премии е отговорност на  ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ, но в случай на забава ние имаме право да ги заплатим вместо Вас и да Ви фактурираме направения разход. Съответната застрахователна премия автоматично става дължима към Лизингодателя, за което ще Ви бъде издадено Уведомление за дължими плащания.

Как да постъпя при щета?

При щети трябва да се постъпва съгласно самото конкретно събитие (дали е на паркинг, в движение, дали става въпрос за кражба или тотална щета и т.н.). Във всички случаи важно е да следвате поне тези стъпки:

  • Незабавно да ги обявите в Застрахователната компания, към която е Каското на вашия автомобил;
  •  Ако компанията разполага с Мобилни групи, да им позвъните. Телефоните за обявяване на щета са описани в полицата по Каско.

Винаги при щети е добре да позвъните и на номер 112 за регистриране на щетата и да поискате входящ номер.

Какво е МАЛУС?

Възможно е премията по застраховка Каско да е по-висока, съгласно предходната година, защото е начислен т. нар. „малус”, съгласно общите условия на Застраховтелите.

”Малус” е увеличение на застрахователната премия за всеки следващ застрахователен договор/ следващ застрахователен период на основание висока квота на щетимост по предходния договор или за предходния застрахователен период. Размерът на „малус”–а се определя съгласно валидната тарифа на Застрахователя.

Прилагането на „малус” се калкулира единствено на база изплатени обезщетения от страна на Застрахователя и квота на щетимост по предходен застрахователен период. Брутна квота на щети е съотношението на всички изплатени и висящи застрахователни събития, намалени с регресните такива, към платената застрахователна премия.